Ви є тут

Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства


Номер роботи - M 70 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Чорноморським національним університетом імені Петра Могили

Автори:
ДАВИДЕНКО Євген Олександрович – кандидат технічних наук, в. о. завідувача кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Метою роботи є здійснення науково-прикладного дослідження щодо синтезу методів, математичних моделей та інформаційних технологій аналізу сценаріїв для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Автором роботи вперше запропоновано метод ідентифікації аномальних спостережень на основі комплексного використання методів робастної статистики, що дозволив скоротити час пошуку аномальних спостережень (похибок) на 10–12%;

Вдосконалено методику синтезу IT аналізу вимірювальних даних екологічного моніторингу навколишнього середовища за рахунок використання математичного апарату непараметричної статистики, що дозволило формалізувати процедуру визначення рівнів усічення вихідної сукупності аналізованих даних, формуючи області молодших та старших порядкових статистик, що містять аномальні значення; методику синтезу ІТ вибору категорії технічного стану об’єктів військово-цивільного призначення та їх ранжування в рамках визначеної категорії технічного стану за ступенем їх небезпеки.

Дістали подальший розвиток: прикладні основи синтезу вирішення задачі вибору транспортного засобу при організацій мультимодальних перевезень, оцінювання та управляння сталим розвитком суспільства; моделі та методи синтезу індивідуальних та групових рішень в умовах невизначеності, багатокритеріальності та ризику.

Кількість публікацій: 5 розділів у монографіях (4 з них видані закордоном), 22 статті (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 19/3, Scopus– 81/7, Google Scholar – 130/7 . Отримано патент України на корисну модель, авторське свідоцтво на твір.