Ви є тут

Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування


Номер роботи - M 31 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом водного господарства та природокористування

Автори:
МОРОЗ Микола Володимирович – доктор хімічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування.

Автор встановив фазовий склад, умови синтезу та термодинамічні властивості сполук окремих ділянок рівноважного Т–х простору халькогенідних та халькогалогенідних систем за T<600 К. Методами фізико-хімічного аналізу побудовано Т–х діаграми стану окремих перерізів систем. Узагальнено і систематизовано дані щодо термодинамічних властивостей багатоелементних халькогенідів і халькогалогенідів та фазових діаграм систем на їхній основі. Визначено параметри питомої провідності суперіонних кристалічних та склоподібних сплавів.

Розроблено низькотемпературний електрохімічний метод синтезу срібловмісних сполук в позитивних електродах електрохімічних комірок з метастабільних сумішей простих речовин, або ж простих речовин та бінарних чи тернарних сполук. Запропоновано метод електролітичного синтезу нанорозмірних халькогенідних сполук різної морфології та хімічного складу.

Вперше реалізовано науковий підхід до встановлення фазових рівноваг в три- та чотириелементних системах за температур, коли існують кінетичні перешкоди досягненню стану термодинамічної рівноваги.

Широкий спектр функціональних властивостей сполук і твердих розчинів, які утворюються в досліджуваних системах, обумовлюють перспективи застосування матеріалів на їх основі у різних галузях науки і техніки.

Кількість публікацій: розділ монографії (видана за кордоном), 43 статті (36 – у англомовних журналах), 29 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 130/8, Scopus – 161/8, Google Scholar – 203/9.

Коментарі