Ви є тут

Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем


Номер роботи - M 53 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.

Автор: д.е.н. Козловський С.В.

Автором визначено концепцію управління сучасними економічними системами та факторами їх розвитку, яка розкриває закономірності і принципи управління ними. Створено наукові основи управління розвитком сучасних економічних систем всіх рівнів.  Доведено, що теоретичні дослідження економічних систем повинні йти в напрямі розробки математичних моделей, які формалізують функціональну поведінку економічних систем і дають змогу розробляти універсальні організаційні моделі управління у структурі економічних систем.

Запропоновано тлумачення поняття «економічна стійкість системи», що дало змогу розглядати стійкість з позицій як позитивного, так і негативного впливів на економічну систему, а також можливої реакції системи або на підтримку цих впливів, або на їх нейтралізацію. Реалізовано модель управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації – генетичного алгоритму. Виявлено динаміку зміни стійкості макроекономічної системи України за зміни факторів впливу та розроблено систему підтримки прийняття рішень для забезпечення стійкості макроекономічної системи України. 

Розроблено прикладні економіко-математичні моделі які підтверджують ефективність застосування методів нечіткої логіки в економіці.

Результати дослідження впроваджено у діяльності центральних та регіональних органів державної влади України. 

Кількість публікацій: 236, у т.ч. за тематикою роботи 7 монографій, 62 статті (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 7/2;  Google Scholar – 233/10.Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.