Ви є тут

Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану


Номер роботи - M 10 ПОДАНА

Представлено Інститутом фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України.

Автор: к.х.н. Демчина О.І. 

Робота присвячена дослідженню закономірностей синтезу і властивостей органо-неорганічних нанокомпозитних матеріалів на основі золь-гель методу.  Автором досліджено окремі стадії золь-гель процесу в золь-гель системах тетраетоксисилану. Визначено кінетичні параметри процесу, які підтверджено квантово-хімічними розрахунками. Процес структуроутворення у золь-гель системах за різних умов вивчено за динамікою в’язкості золь-гель систем та градієнтною залежністю в’язкості. Встановлено час досягнення перколяційної точки, визначено характер змін фрикційної та пружної складових в’язкості золь-гель систем. Виведено регресійне рівняння, яке дозволяє прогнозувати час перколяції системи залежно від умов ведення золь-гель процесу. Виявлено значний вплив присутності золь-гель системи у полімеризаційній суміші та часу попереднього структурування системи на кінетичні параметри фотоініційованої полімеризації акрилових мономерів – максимальну швидкість зміни конверсії, час досягнення максимальної швидкості та конверсію за wmax.

Синтезовані органо-неорганічні нанокомпозити, що містять сульфогрупи, характеризуються протонною провідністю 10-5-10-4См/см при кімнатній температурі, високою термічною стійкістю та значним водопоглинанням, що дозволяє розглядати ці матеріали як перспективні для використання їх у паливних елементах.

Кількість публікацій: 50, у т.ч.  за тематикою роботи 11 статей, 38 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель.