Ви є тут

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати


Номер роботи - P 42 ПОДАНА

Автори:

 


Структура и эволюция  Вселенной на галактических и космологических масштабах, скрытая масса и темная энергия: теоретические модели и наблюдательные результаты


Авторы:


Берцик П.П., Вавилова И.Б.,  Жданов В.И., Жук А.И., Караченцева В.Е., Минаков А.А., Новосядлый Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.А., Пилюгин Л.С.


 


Structure and evulution of the Universe at the galaxy and cosmological scales, the hidden mass and the dark energy: theorwetical models and observational results


Authors:


Berczik P.P., Vavilova I.B.,  Zhdanov V.I., Zhuk A.I., Karachentseva V.E., Minakov A.A., Novosyadlyj B.S., Pavlenko Ya.V., Pelykh V.A., Pilyugin L.S


 

Автори:

Берцик П.П., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.

 

Представлена Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

 

Подана робота є підсумком колективних досягнень авторів, які охоплюють широке коло теоретичних та спостережних проблем і становлять значний внесок у розвиток української школи позагалактичної астрономії і космології.

Вперше отримано низку результатів як у розвитку Стандартної космологічної моделі, так і її узагальнень з використанням додаткових вимірів та скалярних полів. Запропоновано нові підходи до виявлення та дослідження просторового розподілу матерії, будови та вмісту галактик.

Отримано пріоритетні результати щодо кінематики, динамічної та хімічної еволюції нашої та інших галактик, а також фізико-хімічної еволюції ультрахолодних зір як важливого складника прихованої баріонної матерії.

Створено нові каталоги галактик з урахуванням їх фізичної природи, які знаходять широке використання для вивчення розподілів видимої і прихованої маси.

Авторський колектив зробив значний внесок у формування сучасних уявлень про структуру та еволюцію Всесвіту.

 

Показниками творчого внеску є 392 публікації та 4 бази даних, відібрані з понад тисячі робіт авторів, виконані за більш ніж сорокарічний період. Cписок публікацій містить 5монографій, 24 авторських розділів в колективних монографіях і 349 статей у реферованих виданнях. Опубліковані 9 підручників та навчальних посібників. Рівень досліджень і міжнародний авторитет підтверд­жується публікаціями у провідних виданнях з найвищими імпакт-факторами. Кількість посилань на роботи авторів складає понад 7800 (за між­народними базами даних, що не охоплюють усі джерела). За результатами роботи захищено 9 докторських та 22 кандидатських дисертацій.