Ви є тут

Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу


Номер роботи - M 5 ПОДАНА

Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автор: д.е.н. Кулик В.А.

У роботі визначено перелік користувачів облікової інформації в умовах функціонування інформаційної економіки; ідентифіковано напрями трансформації бухгалтерського обліку для підприємств електронного бізнесу, що відбуваються під впливом електронної теорії.

Встановлено відповідність якісних характеристик корисної фінансової інформації та її обмежень вимогам електронної теорії, доповнено понятійний апарат бухгалтерського обліку поняттями, що з’являються у процесі розвитку бухгалтерського обліку в інформаційній економіці. Конкретизовано зміни, що відбуваються у методології бухгалтерського обліку підприємств електронного бізнесу шляхом перегляду трансформацій елементів методу бухгалтерського обліку. Встановлено взаємозв’язок між особливостями діяльності підприємств електронного бізнесу й організацією бухгалтерського обліку через удосконалення облікових регламентів.

Визначено елементи облікової політики, які повинні включатися до розпорядчого документу про облікову політику. Конкретизовано функції бухгалтерського обліку, які використовуються при розробці попереджувальних заходів для запобігання кіберзлочинам.  Ідентифіковано нові об’єкти обліку, що з’являються на підприємствах електронного бізнесу у процесі їх функціонування в інформаційній економіці. Встановлено тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні з метою визначення напрямів трансформації основних компонентів його теорії, методології та організації. 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення професійної підготовки бухгалтерів у системі вищої освіти в Україні.

Кількість публікацій: 64, в т.ч. 5 монографій, 28 статей, 31 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/1; Google Scholar – 106/3.