Ви є тут

Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища"


Номер роботи - M 24 ПОДАНА

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України.

Автор: Губарені Є.В., к.х.н., Кирієнко П.І., к.х.н., Попович Н.О., к.х.н.

Цикл наукових праць складається з 19 наукових статей, опублікованих протягом 2007-2013 років. З використанням нових підходів цілеспрямованого регулювання окисно-відновних і кислотно-основних властивостей поверхні та структурно-розмірних характеристик складних метал-оксидних систем розроблено високопродуктивні наноструктуровані каталізатори у вигляді блоків стільникової структури для важливих промислових процесів та захисту довкілля, а саме: - переробки природного газу, в т.ч. із залученням СО2, з одержанням синтез-газу з регульованим співвідношенням Н2:СО (базових реагентів для азотної промисловості, синтезу метанолу, отримання компонентів синтетичних моторних палив тощо); - очистки технологічного газу у виробництві гідроксиламінсульфату; - комплексної очистки газових викидів промисловості та транспорту від токсичних домішок (монооксиду вуглецю, оксидів азоту, вуглеводнів). З’ясовано роль активних компонентів каталізаторів та вплив природи модифікуючих добавок, вторинного носія на їх каталітичні властивості у вказаних процесах; розроблено умови формування нанорозмірних фаз як вторинного носія, так і активних компонентів на поверхні блокових матриць з кордієриту. Важливим науково-технічним результатом виконання досліджень є визначення умов та встановлення можливості здійснення процесу три-рифор-мінгу метану (поєднання парової, вуглекислотної та кисневої конверсій метану) на розроблених каталізаторах в режимі, наближеному до термонейтрального, коли сумарний тепловий ефект процесу наближається до нульового.

Кількість публікацій: 97, в т.ч. за тематикою роботи 19 статей (15 – в виданнях бази даних Scopus), 37 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 48 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами.