Ви є тут

Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав"


Номер роботи - M 38 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ: «Способы защиты субъективных гражданских прав»Автор: Берестовая  И.Є..  The cycle of scientific works: "How to protect subjective civil rights" Author: Irina Berestovaya. 


 

Автор: Берестова І.Ю., к.ю.н.

 

Представлений  Науково-дослідним інститутом приватного права і підпріємництва (НАПрав.Н України).

 

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати у сфері недоговірних відносин цивільного права.  

Метою роботи є з’ясування теоретичних аспектів та практичної реалізації головних положень системи способів захисту суб’єктивних цивільних прав з наступною розробкою науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері захисту суб’єктивних цивільних прав та надання практичних рекомендацій щодо уніфікації і єдності судової практики у діяльності господарських судів і судів загальної юрисдикції.

Сформульовано низку змін та доповнень до діючого цивільного та господарського законодавства у сфері захисту прав осіб.

З урахуванням п’ятирічного досвіду застосування нових Цивільного та Господарського кодексів України, шляхом використання системного, порівняльно-правового та методів моделювання, запропоновано нові підходи та здійснена постановка нових нетрадиційних задач до розуміння правової природи інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави як єдиного універсального способу захисту майнових прав учасників цивільних та господарських відносин. Визначено критерії розмежування кондикційних зобов’язань з іншими матеріально-правовими вимогами захисту майнових прав учасників правовідносин.

Результати циклу праць мають значення як для науковців, практикуючих юристів та широкого кола підприємців, які цікавляться проблемами захисту своїх прав.

 

Кількість публікацій: 26   наукових публікацій,в т.ч.  4 монографії (1 одноосібна, 3 –у співавторстві), 1 навчальний  посібник  та 16  статей.