Ви є тут

Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року

     На здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки у  2019 році Секретаріатом Комітету прийнято до розгляду 39 робіт, у т.ч. 6 робіт, що становлять державну таємницю,

     Дві роботи знято з розгляду на доопрацювання за заявами авторів до засідання секцій та одну - після обговорення на засіданні секції хіміко-біологічних наук.

     В основному роботи представлено вченими радами вищих навчальних закладів України та установ, підпорядкованих Національній академії наук України.

     Для попереднього розгляду робіт, поданих на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, у 2019 році в Комітеті працювало 13 спеціалізованих секцій.

     Президія Комітету розподілила роботи за відповідними спеціалізованими секціями Комітету.

     Всі представлені роботи, крім тих, що становлять державну таємницю, двічі розглядались   експертними комісіями спеціалізованими секціями пленумом Комітету. До участі у конкурсі зі здобуття Державних премій 2019 року було допущено 18 робіт.  Вони були надіслані до наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговорення їх вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами та надання експертного висновку, висловлення пропозицій або зауважень щодо робіт. Протоколи обговорень на засіданнях вчених рад  надіслано до Секретаріату Комітету. Крім того, відбулося громадське обговорення робіт. Отримано 385 відгуків від установ і організацій та відомих вчених (з них – 86 закордонних). В мережі Інтернет на офіційному вебсайті Комітету залишили свої коментарі понад 980 вчених і фахівців (з них – 111 зарубіжні).

     Після ґрунтовного обговорення висновків експертних комісій, розгляду отриманих документів, зауважень, пропозицій та аналізу творчого внеску кожного претендента таємним голосуванням секціями прийнято рішення про рекомендацію для преміювання 16  робіт.  У підсумковому засіданні пленуму Комітету взяли участь 64 члени Комітету (із 75 за списком). За результатами таємного голосування Комітетом запропоновано присудити Державні премії 15 роботам, з них 3 роботам, що становлять державну таємницю.

     Указами Президента України від 13 січня 2019 року присуджено 15 Державних премій України в галузі науки і техніки.

     Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року є 117 осіб з яких 92 % мають науковий ступінь (77 докторів наук та 31 кандидат наук). В основному  це представники міст Києва та Харкова.

     Понад 55%  дослідників  зосереджено в академічному  секторі наук, які виконали близько 70% загального обсягу премійованих наукових і науково-технічних робіт.  

          Лауреатами Державної премії став авторський колектив: чл.к. Клепіков В.Ф., чл.к. Денисов В.Ю., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А., д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н., Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф. роботи "Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах", яка  є вагомим внеском в розвиток ядерної фізики низьких енергій. Отримана нова інформація про ядро - ядерні взаємодії, характеристики структури атомних ядер і на цій основі розроблено та застосовано нові методи опису перебігу ядерних реакцій за участю різних ядер, нуклонів і фотонів. Виконані дослідження дозволили визначити характеристики високо- збуджених станів атомних ядер та ймовірностей вильоту мікрочастинок і фотонів. Всі дослідження виконано на світовому рівні та підтверджують провідні наукові позиції України в розвитку ядерної фізики у світі.

           Одним з напрямків математичних досліджень, в якому вчені України займають лідируючі позиції, є теорія математичного моделювання та оптимізації. Робота "Новітні методи математичного моделювання складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень" (авторський колектив: д.ф.-м.н. Єршов С.В., д.ф.-м.н. Галба Є.Ф., д.ф.-м.н. Дорошенко А.Ю., д.ф.-м.н. Литвин О.О., д.ф.-м.н. Петрик М.Р., к.ф.-м.н. Попов О.В., д.ф.-м.н. Скобелєв В.Г., д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.) гідно представляє сучасні дослідження, що проводяться в Інституті кібернетики НАН України спільно з іншими науковими центрами. Авторами побудовано нові методи для розв’язування некоректних задач лінійної алгебри: обчислення зважених псевдообернених матриць та зважених нормальних псевдорозв’язків, розв’язування задач найменших квадратів з обмеженнями, які більш точні, ніж відомі на теперішній час. Такі методи дозволяють встановити параметри процесів, що протікають в неоднорідних складних середовищах, коли компоненти процесів або недоступні для спостереження, або проведення експериментів для отримання його характеристик є неможливим.  Спектр застосувань отриманих наукових результатів досить широкий - від будівництва і геофізичних досліджень до кіберфізичних систем і задач штучного інтелекту. 

       На сучасному етапі економічного розвитку України, коли управління інформацією стає функцією, критично важливою для бізнесу, а обсяги інформації невпинно зростають, все гостріше стоїть питання функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем, триває кібер-війна України з Росією, під час якої Україна перетворилась на тестовий полігон для російських хакерів. Кібератаки на системи критичної інфраструктури спричиняють реальні загрози для безпеки загальнолюдської спільноти, призводять до людських жертв, екологічних катаклізмів, значних фінансових збитків. За таких умов надзвичайно актуальною проблемою для України є  "Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем" (авторський колектив: д.т.н. Харченко В.С., д.ф.-м.н. Яковлев С.В., д.т.н. Лукін В.В., к.т.н. Горбачик О.С., д.ф.-м.н. Летичевський О.О., к.т.н. Сіора О.А., к.т.н. Сидоренко М.Ф., д.т.н. Уривський Л.О.). Авторами створена цілісна методологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем у критичних галузях і розроблені відповідні галузеві стандарти. Теоретично обґрунтовано та впроваджено математичні моделі, методи, програмно-апаратні засоби і технології моніторингу, оцінювання та зменшення ризиків критичних відмов інформаційно-керуючих систем та аварій промислових об’єктів.  Результати роботи впроваджено у понад 20 провідних високотехнологічних підприємствах України, а також у США, Канаді, Фінляндії, Мексиці, КНР, Аргентині, Болгарії, Південній Кореї при виконанні спільних проектів.

     Серед найбільш небезпечних природних явищ, які несуть за собою значні людські втрати та руйнування житла та інфраструктури є землетруси різної інтенсивності та природи. В  премійованій  роботі "Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України" (авторський колектив: чл.-к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.геол.н. Лисинчук Д.В., к.ф.-м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. Толкунов А.П., Чулков С.С.) вивчено глибинну будову та геодинаміку літосфери території України на основі швидкісних моделей, які розраховані за даними нових експериментальних ширококутних глибинних сейсмічних досліджень для забезпечення потреб національної економіки мінерально-сировинними ресурсами та визначення кількісних параметрів сейсмічної небезпеки будинків і споруд для їх захисту від землетрусів. Розроблено концепцію захисту від землетрусів та методику оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, важливих, техногенно- та екологічно-небезпечних об’єктів. Запропоновано та обґрунтовано необхідність створення геодинамічних полігонів та мереж сейсмічних станцій для контролю за геодинамічними процесами в районі розташування техногенно небезпечних та критичних інфраструктурних об’єктів – Новодністровського комплексу ГЕС і ГАЕС, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української та Запорізької АЕС, а також для території м. Києва. 

     До переваг премійованої  роботи "Створення роторів турбін великої потужності" (авторський колектив: д.т.н. Дмитрик В.В ., д.т.н. Морачковський О.К., д.т.н. Усатий О.П., д.т.н. Зайцев Б.П., д.т.н. Скульський В.Ю., к.т.н. Гришин М.М., Пащенко Ю.Г., Кантор О.Г.) слід віднести найновітніші наукоємні підходи і власні унікальні розробки щодо раціонального проектування, технологічного оснащення, моделювання, металооброблення, складання і зварювання. Вирішення низки складних задач стало можливим за рахунок поєднання інтелектуальних зусиль фахівців промислового виробництва, прикладної і академічної науки – АТ «Турбоатом», НТУ «ХПІ», Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. Практичним завершенням реалізації комплексу теоретичних і технологічних рішень стало створення високонадійних, конкурентоздатних роторних конструкцій нового покоління для турбін теплових і атомних електростанцій. Одним з суттєвих технологічних досягнень стало виготовлення комбінованих роторів з різних за ступенем легування сталей, а також опанування власного виготовлення роторних лопаток з титанового сплаву для секцій турбін низького тиску. Конструкції створених роторів за своїми техніко-економічними показниками і рівнем надійності та безпеки є унікальними і відповідають кращим світовим зразкам. Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав понад 1,9 млрд. грн.

     Роботу "Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження" (авторський колектив: д.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С., ак. Майстренко О.Ю.)  виконано в стислі строки і в складних умовах вимушеної перебудови паливної бази вугільної енергетики України. Для багатьох електростанцій технічні рішення авторів стали буквально спасінням, забезпечивши їх безперебійне функціонування і і постачання електричної енергії споживачам. Це було б неможливим без фундаментального наукового підґрунтя, напрацьованого багаторічними дослідженнями в Інституті вугільних енерготехнологій, і водночас - без глибокого розуміння практичних проблем і перспектив розвитку вугільної та енергетичної галузей.  Авторами розроблено та впроваджено  технології заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Їх впровадження на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ дозволило здійснювати безперебійне енергопостачання, замістити вітчизняним вугіллям та імпортними паливами понад 6,9 млн.т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу. Фактичний економічний ефект роботи склав 647 млн. грн.

     Міжнародна практика показує, що більше 80% інноваційних, проривних розробок у провідних галузях промисловості та інших секторах економіки базується на впровадженні нових матеріалів і технологій. В премійованій роботі "Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів" (авторський колектив: д.ф.-м.н. Мамуня Є.П., д.т.н. Букетов А.В., д.т.н. Стухляк П.Д., д.т.н. Черваков О.В., Сімбіркіна А.М., к.ф.-м.н. Юрженко М.В., к.ф.-м.н. Демченко В.Л.)  встановлено основні фундаментальні закономірності та створено наукові засади впливу фізичних полів (магнітного, електричного, теплового, термосилового, термоімпульсного, термомагнітного, електроіскрового, ультразвукового, а також при обробці ультрафіолетовим випромінюванням) на формування структури, властивості та експлуатаційні характеристики полімерних матеріалів, що дозволяє виготовляти матеріали і вироби з комплексом фізико-механічних характеристик спрямованого регулювання для вирішення промислових завдань і нагальних потреб високотехнологічних галузей промисловості України. 

       Відзначено значні наукові здобутки відомих на теренах України і за її межами  колективу вчених чл.к. Чебанова В.А., д.х.н. Десенка С.М., д.фарм.н. Ляпунова М.О., д.х.н. Броварця В.С., д.х.н. Вовка М.В., д.фарм.н. Лесика Р.Б., д.х.н. Ліпсона В.В., д.х.н. Обушака М.Д.  які стали основою створення і розвитку сучасних високоселективних методів конструювання структурно різноманітних біоактивних речовин і компонентів новітніх функціональних матеріалів. В роботі "Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки  компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів" авторами здійснено комплексні дослідження на ключових етапах створення нових лікарських засобів та інших функціональних матеріалів.  Розроблено принципи керованого високоселективного органічного синтезу структурно різноманітних гетероциклічних систем та ансамблів гетероциклів. Розвинуто ряд фундаментальних положень щодо будови органічних сполук, їх реакційної здатності та проблеми спрямованої функціоналізації. Цілеспрямований синтез понад 100 тисяч нових органічних сполук дозволив розробити 75 лікарських препаратів, які зареєстровано МОЗ України і впроваджено у промислове виробництво. Обсяг продажів цих препаратів на ринку України (2008–2017 рр.) склав 123,7 млн. упаковок на загальну суму 3,4 млрд. грн.

        Премійована робота "Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті"  (авторський колектив: д.м.н. Сичов О.С., д.м.н. Соколов Ю.М., д.м.н. Руденко К.В., Залевський В.П., д.м.н. Біловол О.М., д.м.н. Целуйко В.Й., д.м.н. Копиця М.П., д.м.н. Денесюк В.І.) присвячена попередженню інфаркту міокарда, мозкових інсультів та раптової зупинки кровообігу, які є головними чинниками серцево-судинної смертності. Щорічно в Україні раптово гине біля 40 тисяч людей, відбувається біля 50 тисяч інфарктів та 120 тисяч інсультів, ми втрачаємо кожного дня – 575 осіб, щогодини – 24, кожні 2-3 хвилини  одного громадянина нашої країни. Авторським колективом отримано важливі дані про вплив генетичного поліморфізму на маніфестацію ішемічної хвороби серця, його зв’язок зі збільшенням ризику розвитку аритмій та несприятливих серцево-судинних подій.  Важливо, що на основі отриманих унікальних даних розроблено рекомендації щодо лікування та профілактики основних причин кардіо-церебральних ускладнень та раптової серцевої смерті: інфаркту міокарда, інсульту головного мозку, життєво загрозливих тахіаритмій.   На результатах цієї роботи базується низка національних нормативних документів в галузі охорони здоров’я. Зокрема, "Уніфіковані клінічні протоколи первинної, вторинної та третинної медичної допомоги".  Автори роботи очолюють наукові колективи  і профільні асоціації та  є відомими фахівцями в своїй галузі не тільки в Україні, а і за кордоном, про що свідчить їх участь у створені європейських керівництв із лікування,  отримання 3 патентів США та високий рівень наукових цитувань.

       Висока поширеність стоматологічних захворювань в Україні, їх взаємозв’язок та вплив на неінфекційні захворювання потребує розробки спеціальних високотехнологічних методів донозологічної діагностики, наукового обґрунтування лікувально-профілактичних заходів. Фундаментальність  роботи  "Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час" полягає у віддзеркалені результатів  багаторічних епідеміологічних досліджень, а також у розробленні і впровадженні в практичну стоматологію ефективних  лікувально-профілактичних заходів і комплексів препаратів, нових методів, технологій діагностики  цих захворювань.  Провідними стоматологами України (д.м.н. Маланчук В.О., д.м.н. Шнайдер С.А., д.м.н Дєньга О.В., д.м.н. Мазур І.П., д.м.н. Дрогомирецька М.С., д.м.н. Лихота А.М., к.м.н. Рибачук А.В.) описано вперше створені експериментальні моделі ряду стоматологічних захворювань, що дозволило уточнити їх патогенез за участі відповідних генів-маркерів, розроблено і впроваджено нові ефективні методи профілактики і лікування карієсу,  захворювань пародонту, хвороб слизової оболонки порожнини рота та інших. Вперше в світі відкрито 6 типів колоній остеогених клітин-попередників кісткового мозку людини з їх високим репаративним потенціалом, на підставі чого створені нові ефективні способи реконструктивно-відновних операцій на лицевому черепі людини, нові способи дистракції кісток, методи дентальної імплантації. Розроблено алгоритм та технічне забезпечення надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в мирний та воєнний час. Результати наукових досліджень знаходяться у центрі уваги вітчизняної і міжнародної спільноти, а автори роботи є визначним лідерами професійної стоматологічної спільноти в світі.

     Спільним здобутком українських нанотехнологів та фахівців з тваринництва і ветеринарної медицини стала робота "Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині" (авторський колектив: д.б.н. Іскра Р.Я., д.с.-г.н. Ратич І.Б., д.в.н. Федорук Р.С., д.е.н. Гладій М.В., д.с.-г.н. Седіло Г.М., д.б.н. Снітинський В.В., д.в.н. Влізло В.В., д.т.н. Каплуненко В.Г.), в якій  експериментально апробовано і впроваджено у виробництво поліфункціональні наноматеріали. Створено наукові основи синтезу і безпечного використання нових ефективних сполук мінеральних елементів і наноматеріалів у живленні тварин, лікуванні та профілактиці їх захворювань, метаболічних порушень, нормативну і методичну базу їх застосування у наукових дослідженнях і виробництві.   Запропоновано ефективні мінеральні сполуки, премікси, лікувально-профілактичні препарати і засоби, методи та способи їх використання для активації обмінних процесів, підвищення резистентності організму і продуктивності тварин, нормативно-методичну базу застосування цих розробок у тваринництві та ветеринарній медицині. Економічний ефект від впровадження становить 24,5 млн грн.

        Кризовий стан, у якому знаходиться наша країна, актуалізує перед науковцями потребу у цілеспрямованому вивченні умов збереження стабільності людини. Чим і як живе людина в сучасному світі; які загрози постають перед українцями в умовах гібридної війни та глибокої соціально-політичної кризи; як вберегти наших дітей від зростаючого негативу та розвинути вітчизняну медіакультуру? Відповіді на ці питання дає  премійована робота "Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін" (авторський колектив: к.психол.н. Слюсаревський М.М., д.психол.н. Найдьонова Л.А., д.психол.н. Титаренко Т.М., д.психол.н. Татенко В.О., д.психол.н., Горностай П.П., д.психол.н. Кочубейник О.М., к.філос.н. Лазоренко Б.П.). Робота  містить виклад результатів багаторічних досліджень проблем життєвого світу особистості та його ролі у підтримці психологічної безпеки людини та забезпечення доступу індивіда до його власних психосоціальних ресурсів.  Запропоновано низку теорій, концептуальних моделей, типологій, періодизацій та інших форм представлення нового соціально-психологічного знання. При цьому застосовано спеціальні методи, що забезпечують системне аналітико-прогностичне пояснення істотного змісту психологічного аспекту людського існування, емпірично підтверджують закономірності набуття людиною психологічного благополуччя в суперечливих і складних умовах сучасності. Сформульовані висновки та пропозиції використано при підготовці підручників, що широко впроваджуються в системі освіти, для розроблення навчальних програм, діагностичного та корекційного психологічного інструментарію, технологій надання психологічної допомоги різним категоріям населення, розгортання в країні медіаосвітнього руху.

 

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Поділитися: