Ви є тут

Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів


Номер роботи - M 9 ПОДАНА

Представлено Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України.

Автор: к.б.н. Шевчик Л.З. 

Метою роботи є екологічна оцінка нафтозабруднених ґрунтів з використанням рослинних тест-об’єктів та розробка науково-практичних заходів фіторемедіації ґрунтів, забруднених нафтою. Встановлено, що льон звичайний, соняшник та гречка посівна є чутливими до нафтового забруднення на ранніх стадіях проростання (5 доба) у широкому діапазоні концентрацій полютанта 0-20 %. Залежності між концентрацією нафти і ростовими параметрами цих рослин близькі до лінійних, а  тому можуть використовуватися для біотестування нафтозабруднених ґрунтів.

 Виявлено високу чутливість гречки посівної до нафтового забруднення ґрунту, навіть на рівні орієнтовно допустимої концентрації нафти у ґрунті. Розроблено шкалу токсичності нафтозабруднених ґрунтів, в якій відображено зв’язок між фітотоксичністю та вмістом нафти у ґрунті. Здійснено апробацію розробленої методики екологічної оцінки нафтозабруднених ґрунтів на забруднених нафтою відвальних ґрунтах озокеритової шахти м. Борислава та доведено її ефективність.

Визначено оптимальні умови для проведення фіторемедіації. Доведено доцільність використання обліпихи крушиновидної для фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів, яка успішно адаптується до несприятливих умов забруднених нафтою ґрунтів, забезпечує високий рівень очищення до 93 %, покращує фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунту. Проведено еколого-економічну оцінку фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів при використанні обліпихи крушиновидної.

Кількість публікацій: 29, у т.ч. за тематикою роботи 8 статей (1 – у зарубіжному виданні), 19 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 14 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2 . Отримано 2 патенти України на корисну модель.