Ви є тут

Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин


Номер роботи - M 51 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України.

Автор: к.б.н. Кропивко С.В.

Роботу присвячено дослідженню різноманіття білкових форм та міжмолекулярних взаємодій родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в різноманітних клітинних функціях, зокрема перебудовах актинового цитоскелету, ендоцитозі, метастазуванні ракових клітин.

В результаті досліджень отримано дані про різноманіття альтернативно-сплайсованих ізоформ ITSN1, проаналізовано експресію CR16 та ізоформ ITSN2 в зразках раку молочної залози людини та інших видів раку. Продемонстровано низку білок-білкових взаємодій родин інтерсектинів, TKSта верпролінів, що значно розширило внутрішньоклітинну мережу білок-білкових взаємодій цих родин. Функціональний аналіз ряду білкових комплексів поглибив розуміння розвитку метастатичних процесів в ракових пухлинах.

Одержані наукові результати важливі для розуміння молекулярних взаємодій та мереж генної регуляції компонентів клітини, що беруть участь у розвитку, перебігу та діагностиці інвазійних ракових захворювань людини.

Запропоновано нові підходи для діагностики подальшого перебігу захворювань на рак молочної залози для персоналізованого підходу лікування даної патології.

Отримані результати мають значення для медичної діагностики ракових захворювань та їхньої терапії і можуть бути корисними для з’ясування розвитку інших ракових пухлин людини.

Кількість публікацій: 78, в т.ч. за тематикою роботи 22 статті (5 – у зарубіжних виданнях), 56 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 73/6; Google Scholar – 120/6.