Ви є тут

Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем


Номер роботи - M 60 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Донецький національний технічний університет".

Автор: Любименко О.М., к.ф.-м.н.

Створено основи для математичного опису закономірностей індукованого воднем формозмінення паладієвої пластини під впливом температури, тиску та швидкості подачі водню. Отримано низку фундаментальних результатів, які свідчать про принципово відмінний механізм вигину паладієвої пластини при механічному навантаженні від такого при водневому навантаженні. Робота містить пріоритетні експериментальні результати для системи Pd–H: в ізотермічних умовах максимальний вигин пластини при постійному тиску водню зростає по екстремальному закону, є зворотнім та в 3 рази більший, ніж при механічному навантаженні. Зменшення швидкості зростання тиску газоподібного водню значно зменшує величину максимального вигину пластини. Запропоновано нові фізичні уявлення про явище індукованого воднем формозмінення пластини, згідно з якими вигин пластини обумовлений тим, що біля вхідної сторони пластини формується і росте шар тимчасового самолокалізованого пружно-напруженого градієнтного сплаву α-PdHn з концентрацією водню, співмірною з рівноважною розчинністю водню в паладії при даних температурі та тиску. Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо подальшого вивчення механізму формозмінення пластини при дегазації водню з пластини в певних умовах. Результати роботи мають значення для теорії водневої обробки матеріалів та технологій експлуатації матеріалів в середовищах з воднем. Зокрема, для пригнічення небажаних ефектів сильного формозмінення металевих виробів та підвищення строку експлуатації паладієвих мембран для отримання особливо чистого водню та його ізотопів дифузійним методом.

Кількість публікацій: 54, в т.ч. за тематикою роботи 11 статей ( 3 - у зарубіжних виданнях), 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 4 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 1.