Ви є тут

Формування конкурентних стратегій підприємств


Номер роботи - M 3 ПОДАНА

Представлено Львівською комерційною академією

Автор: Тучковська І.І., к.е.н.

Розроблено теоретичні положення і практичні рекомендації до формування конкурентних стратегій торговельних підприємств. Розроблено та впроваджено нормативно-методичне забезпечення процесу формування конкурентних стратегій торговельних підприємств. Запропоновано нові підходи обґрунтування конкурентних стратегій, які забезпечать досягнення поставлених стратегічних цілей у діяльності торговельних підприємств. Автор здійснено постановку нових нетрадиційних задач алгоритму формування та реалізації альтернативних конкурентних стратегій та моделі їх вибору, який, виходячи з результатів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища торговельних підприємств та врахування специфіки і особливостей ринку, на якому вони функціонують, дозволяє забезпечити їх життєздатність та розвиток за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності.

Кількість публікацій: 56, в т.ч. за темою роботи 2 монографії, 41 стаття ( 2 - у зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей.