Ви є тут

Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів


Номер роботи - P 15 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України.

Автори:  д.х.н. Веліченко О.Б., д.х.н. Гунько В.М., д.х.н. Данилов Ф.Й., чл.к. Мчедлов-Петросян М.О., чл.к. Огенко В.М., чл.к. Омельчук А.О., д.х.н. Проценко В.С., д.х.н. Тарасенко Ю.О.

Метою роботи є розробка науково обґрунтованої концепції керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з'ясування механізмів їх утворення та виявлення взаємозв'язку між складом, структурними особливостями та їх властивостями.

Теоретично та експериментально обґрунтовані наукові засади синтезу широкого спектру різноманітних наноструктурованих систем: від ліофільних до рідиннофазових ліофобних, металів та їх оксидів, кремнеземів, полімерних нанокомпозитів, що передбачають формування їх властивостей на ієрархічному рівні від молекул до складних тримірних систем.

Створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, оксидами та композитами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги.

Технології виробництва створених наноматеріаліврізного призначення (енергетика, машинобудування, медицина та ветеринарія) із заданими властивостями реалізовані у практиці промислового виробництва на вітчизняних та закордонних підприємствах (Республіка Білорусь, Киргизстан, Китайська Народна Республіка).

Кількість публікацій:  32 монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 607 статей (550 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 8439/43; Scopus – 8207/43; Google Scholar – 9800/47. Отримано 13 патентів України на винахід, 2 патенти Польщі, патент США. За даною тематикою захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.