Ви є тут

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

_______________________________________________________

Інструкція

про порядок висунення та  оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття

 Державної премії України в галузі науки і техніки

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки  (далі – Комітет) приймає роботи для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) щорічно до 1 квітня.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується за:

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, роботи, які на основі новітніх результатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд на історію України (у тому числі дослідження щодо формування державності та боротьби за незалежність України в різні періоди, щодо Голодомору 1932 – 1933 років та боротьби Українського народу проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів під час Другої світової війни, а також про вклад України у перемогу антигітлерівської коаліції) і сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції України до європейського гуманітарного простору;

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини;

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

1.2. Щорічно присуджується до п'ятнадцяти Державних премій, у тому числі до чотирьох – за роботи, що становлять державну таємницю.

1.3. Державна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не провадиться.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

1.4. Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи (далі – претендент), так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним.

Не допускається включення до складу колективу претендентів, робота якого висувається для участі у конкурсі, осіб, які здійснювали лише адміністративні, консультаційні, організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю роботу іншою державною нагородою України або висунуті у поточному році на здобуття Державної премії за іншу роботу.

1.5. До розгляду не приймаються:

наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники, якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менш ніж за рік до їх висунення; роботи в галузі техніки, матеріалів і технологій – до освоєння їх у виробництві;

роботи, вже удостоєні Державної премії України; роботи, які вже двічі брали учать у конкурсі зі здобуття Державної премії.

 

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ  РОБІТ

2.1 Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), (далі – організація) за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а підручників – колегією Міністерства освіти і науки України.

Висування робіт (крім робіт, які становлять державну таємницю) провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.

2.2. Висунення осіб до складу колективу претендентів здійснюється за місцем їх роботи вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами організацій  шляхом таємного голосування.

У разі відсутності вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради в організації підставою для включення особи до складу претендентів є подання з місця основної роботи за підписом керівника організації.

2.3. Рішення про остаточний склад колективу претендентів приймається в організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії, таємним голосуванням за кожного претендента окремо, в т.ч. представників від інших організацій (на підставі результатів таємного голосування за місцем їх основної роботи), або за поданням керівника організації.

Претенденти не беруть участі в таємному голосуванні.

Рішення щодо претендента, який висувається на здобуття Державної премії посмертно та претендентів громадян іноземних держав приймає організація, яка висуває роботу.

Примітка: Протокол висунення роботи з її остаточним складом претендентів та протоколи і подання про висунення осіб за місцем їх основної роботи представляються до Комітету.

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

До Секретаріату  Комітету особисто одним із претендентів подаються:

 1. документи (том 1) – 3 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);
 2. опис роботи (том 2) – 1 примірник у паперовому вигляді (2 примірники на двох електронних носіях);
 3. додаткові матеріали до опису роботи (у разі наявності);
 4. основні монографії (не більше 10).

В електронному вигляді інформація подається на 2-х USB флеш-накопичувачах на кожен з яких записується :

 • анотація роботи українською мовою;
 • коротка анотація англійською мовою;
 • дані про цитування праць претендентів;
 • реферат роботи (з першого тому);
 • довідки про творчий внесок кожного  претендента  (з першого тому), скановані копії одним файлом у PDF форматі;
 • опис роботи (том 2) –  PDF формат;
 • презентація роботи  –  PDF формат.

Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка висунула роботу на премію.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

3.1.1. Документи – том 1 і  опис роботи – том 2  у паперовому вигляді друкуються  на одному або на двох (бажано) боках аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу, з використанням текстового редактора Word, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt.

3.1.2. На обкладинці кожного тому вказуються:повна назва організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі; назва роботи; прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи кожного претендента.

(зразок 1)

3.1.3. На початку кожного тому наводиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

3.1.4. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

3.1.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

3.2. ДОКУМЕНТИ – том 1

3.2.1. Лист–подання, у якому вказується назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, науково-технічний рівень, ступінь новизни, масштаби реалізації, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі, загальнодержавне значення, значимість одержаних результатів, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка висуває роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів, лист та всі інші документи підписуються його заступником.

3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:

комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);

назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна бути повернута робота після її розгляду в Комітеті; прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених організацій, окремих громадян (як правило, один із претендентів).

(зразок 2)

3.2.3. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією стосовно роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, в т.ч. її творчий внесок в роботу з врахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних".

Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника  документів.

(зразок 3)

3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами.

 Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи.  Науково-технічні(прикладні) результати одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику.  Вказується ступінь новизни, масштаби реалізації, загальнодержавне значення, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі та інша інформація, яка характеризує роботу. 

Кількість публікацій, які увійшли до роботи:  кількість монографій, у т.ч. виданих за кордоном, кількість наукових статей, зокрема у англомовних журналах з імпакт-фактором, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних Web of Science, Scopus, Google Shcolar та інших), патентів України на винахід, міжнародних патентів. Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій. Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього висування.

До реферату додається:

Перелік наукових публікацій претендентів, які увійшли до роботи: монографії, підручники, наукові посібники, статті, діючі патенти на винахід (у паперовому вигляді друкується  на двох  боках аркуша через 1,0 міжрядкового інтервалу, розмір шрифту - 12 рt).

Дані про цитування праць претендентів за роботою.  Подаються у вигляді таблиці, яка складається відповідно до зразка п.п.3.6. 

3.2.5. Протокол(и) або витяг із протоколу(ів) засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради організації стосовно включення особи (осіб) до складу колективу претендентів, роботи якого висуваються на здобуття премії. Обов'язково вказується назва роботи, прізвища всіх кандидатів, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного претендента окремо. Протокол(и) з відповідними підписами завіряються печаткою.

(зразок 4)

 

3.2.6. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок в подану роботу.  Наводяться основні наукові, науково-технічні (прикладні результати)   наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які увійшли в зазначену роботу. Розроблення наукових основ, побудова концепцій, визначення закономірностей, розроблення технічних умов та завдань, нові наукові результати досліджень та їх впровадження тощо.   Кількість публікацій претендента,  які увійшли   та загальна кількість опублікованих претендентом  монографій, у т.ч. виданих за кордоном, кількість наукових статей, зокрема у англомовних журналах з імпакт-фактором. Обов'язково вказується загальна кількість посилань на публікації  претендента та h-індекс (згідно баз даних Web of Science, Scopus, Google Shcolar). Кількість отриманих (діючих) патентів України на винахід та міжнародних патентів.  

Довідка підписується керівником організації  та претендентом, скріплюється печаткою.

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом організації, де він працює, за підписом керівника організації.

 

3.2.7. Відомості про претендента:

прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті) у називному  та давальному відмінках;

дата народження;

освіта;

спеціальність;

науковий ступінь;

академічне звання;

вчене звання;

назва  посади, яку обіймає  (відповідно до наказу про призначення на посаду);

місце основної роботи;

службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

домашня адреса та  телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.

 (зразок 5)

 Примітки:

а) якщо після висунення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо  висунуто особу, яка пішла з життя, у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

 

3.2.8. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.

(згода)

Згода подається в одному примірнику і вкладається до оригінального  примірника  1 тому документів.

Документи тому 1 повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

При повторному висуненні роботи оформлення документів провадиться знову.

3.3. ОПИС РОБОТИ – том 2

3.3.1 Опис роботи – викладається її зміст.  Науково-технічні (прикладні) результати одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Вказується науково-технічний рівень дослідження, ступінь новизни, масштаби реалізації, загальнодержавне значення, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном , які використані в роботі  та  інша інформація,  яка детально характеризує роботу, досягнутий ефект та інші техніко-економічні показники. Копії патентів (перша сторінка), які відносяться до роботи; копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво,довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, де здійснено це впровадження.

Обсяг матеріалів 2 тому не повинен перевищувати 250 аркушів, примірник в паперовому вигляді повинен бути переплетений.

 

3.4. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ОПИСУ РОБОТИ

До додаткових матеріалів включаються: схеми, карти, фотографії.  Додаткові матеріали можуть бути включені до тому 2 (в межах 250 аркушів).

 

3.5.  АНОТАЦІЯ РОБОТИ  

В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, назва організації, яка висунула роботу.

Список  виконавців роботи (претендентів)  у якому необхідно зазначити: прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання кожного виконавця, точну назву посади, яку він обіймає (відповідно до наказу про призначення на посаду).

Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи. Кількість публікацій за роботою:  монографій, у т.ч. виданих за кордоном, кількість наукових статей, зокрема у англомовних журналах з імпакт-фактором, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних Web of Science, Scopus, Google Shcolar та інших),  діючих патентів України на винахід, міжнародних патентів .

Анотація подається в електронному вигляді обсягом до 2-х сторінок (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту – 14, міжрядковий  інтервал 1,5).

 Коротка анотація подається англійською мовою в електронному вигляді обсягом до 1–ї сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту – 14, міжрядковий  інтервал 1).

(зразок 6)

3.6. ДАНІ ПРО ЦИТУВАННЯ ПРАЦЬ ВИКОНАВЦІВ

Дані про цитування подаються у вигляді таблиці, яка складається відповідно до зразка. 

(зразок 7)

До Комітету  представляється презентація роботи (до 20 слайдів в PDF форматі).

*   *   *

Роботи приймаються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, кімната 1212,

телефони:  (044)246–78–19, т/ф  (044)246–63–00.

***

Інструкція про порядок  висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття  Державної премії України в галузі науки і техніки розроблено відповідно до "Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України № 800/2000 від 14.06.2000 року (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N17/2003 від 14.01.2003, N314/2006 від 19.04.2006 N571/2006 від 23.06.2006, N1179/2007 від 04.12.2007, N178/2013  від 02.04.2013, N230/2016 від 31.05.2016),  "Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 року № 230/2016.

Інструкцію затверджено  постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від  31 січня 2020 року №1.