Ви є тут

Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект


Номер роботи - M 44 НАГОРОДЖЕНА

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

Автори: к.е.н. Маслій О.А., к.т.н. Зима О.Є., к.т.н. Чурса Ю.В., к.т.н. Авраменко Ю.О.

Сформовано базові концептуальні засади виникнення, прояву та впливу загроз на безпеку національної економіки та складних будівельних систем у її складі, від ідентифікації причин і факторів, що порушують її рівновагу, стійкість, розвиток, до характеристики негативних ознак загроз, які проявляються у вихідних параметрах безпеки. Запропоновано структурну модель виникнення, поширення і впливу загроз безпеці національної економіки, яка на відміну від ситуативного реагування дає можливість урахувати етапи життєвого циклу загрози і здійснювати їх нейтралізацію на початковому етапі зародження.

Розроблено практичну методику ймовірнісного розрахунку надійності конструкції лінійної частини сталевого магістрального трубопроводу.

Розроблена методика визначення кількісних показників надійності великих лінійних систем з урахуванням фактору часу дозволяє проектувати конструкції з заданим рівнем надійності та теоретично обґрунтувати оптимальну періодичність поточних ремонтів великих лінійних систем.

У роботі узагальнені результати експериментальних та теоретичних досліджень шпонкових з’єднань, в результаті чого надані рекомендації щодо їх  безпечного та надійного проектування.

Досліджено вплив бетонної складової, що працює сумісно з тонкостінною сталевою пластиною, різних геометричних характеристик обраних матеріалів та граничних умов на несучу здатність сталезалізобетонного конструктивного елемента. У роботі теоретичним та чисельним аналізом виявлено залежності, що характеризують напружено-деформований стан та умови поєднання тонкостінних конструкцій з бетоном, проведено експериментальні дослідження, які виявили низку особливостей роботи таких конструкцій.

Кількість публікацій:157, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, підручник, посібник, 106 статей (16 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 18/1 Google Scholar – 116/4. Отримано 3 патенти України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.