Ви є тут

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів


Номер роботи - M 27 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною академією внутрішніх справ.

Автор: д.ю.н. Чорноус Ю.М.

Метою роботи є формування теоретичних засад та практичних рекомендацій криміналістичного забезпечення розслідування злочинів.

На основі теоретичних досліджень і експериментів визначено зміст криміналістичного забезпечення розслідування злочинів відповідно до техніко-криміналістичної, тактико-криміналістичної й методико-криміналістичної складової. Проведено аналіз особливостей правового регулювання діяльності з розслідування злочинів згідно міжнародного та національного законодавств. Визначено механізм взаємодії органів досудового розслідування України із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями при вирішенні завдань міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів. Розроблено  загальні засади методики розслідування злочинів за сучасних умов та безпосередньо – методики розслідування злочинів міжнародного характеру. 

Створено наукові основи криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. Сформовано базові концептуальні засади завдань криміналістики у забезпеченні боротьби зі злочинністю на державному та міжнародному рівнях та напрями їх вирішення.

Надано пропозиції з удосконалення кримінального процесуального законодавства, рекомендації для правоохоронних органів, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Реалізовано: удосконалено кримінальне процесуальне законодавство; підвищено ефективність діяльності з розслідування злочинів; розроблено та залучено до освітнього процесу закладів вищої освіти нові навчальні дисципліни та удосконалено зміст існуючих; захищено кандидатські дисертації з проблематики.

Впроваджено результати у науково-дослідну, законотворчу, практичну діяльність та освітній процес. 

Кількість публікацій: 220, в т.ч. за тематикою роботи 160, з них: 2 монографії, 2 підручники, 4 посібники, 55 статей (10 – у зарубіжних виданнях), 55 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1; Google Scholar – 212/6.  Отримано  3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.