Ви є тут

Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань


Номер роботи - M 43 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.

Автор: Трусова В.М., к.ф.-м.н.

Робота містить пріоритетні результати стосовно ролі білок-ліпідних взаємодій у процесі патологічної агрегації білків. Запропоновано новий підхід, що дозволяє оцінити структурні параметри амілоїдних фібрил на основі вимірювань ефективності індуктивно-резонансного переносу енергії між амілоїд-специфічними флуорофорами.

Розроблено нову методологію визначення ступеня олігомеризації білків на мембранній матриці, що базується на комплексній інтерпретації даних стаціонарного і часороздільного міжмолекулярного переносу енергії. З використанням ряду флуоресцентних зондів охарактеризовано вплив префібрилярних та фібрилярних агрегатів лізоциму та N-термінального фрагменту аполіпопротеїну А-І на структурно-динамічний стан та фізико-хімічні властивості модельних ліпідних мембран різного складу. Отримано докази структурної трансформації амілоїдних фібрил аполіпопротеїну А-І у мембранному оточенні. Методом молекулярної динаміки вперше проведено дослідження ролі ліпідів в утворенні агрегаційно-компетентної конформації лізоциму, цитохрому с та N-термінального фрагменту аполіпопротеїну А-І. Отримані експериментальні та теоретичні результати важливі для поглиблення уявлень щодо молекулярних механізмів утворення фібрилярних білкових агрегатів та їх структурних інтермедіатів на границі розділу ліпід-вода, а також стосовно мембрано-модифікуючої дії агрегованих білків. Охарактеризовані у роботі новосинтезовані амілоїд-специфічні флуоресцентні зонди можуть бути застосовані при створенні біосенсорних систем для ранньої діагностики конформаційних хвороб, а також для вивчення структурних особливостей амілоїдних фібрил. Дані щодо модифікуючого впливу фібрилярних агрегатів на структурно-динамічний стан ліпідних мембран важливі для запобігання цитотоксичній дії амілоїдних фібрил, яка реалізується на рівні мембран, та розвитку нових стратегій пошуку анти-амілоїдних лікарських препаратів.

Кількість публікацій: 112, в т.ч. 2 розділи у колективних монографіях, 48 статей (30 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 333 (згідно з базою даних Google Scholar) та 271 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 7. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.