Ви є тут

Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.

Автор: к.т.н. Євдокименко М.О.

Метою роботи є підвищення продуктивності безпроводових інфокомунікаційних систем за рахунок вирішення задач структурно-функціональній самоорганізації. Визначено основні задачі розподілу мережних ресурсів із врахуванням особливостей функціонування різнорідних технологій безпроводового зв’язку.

Сформовано базові концептуальні засади із практичної реалізації отриманих моделей і методів підвищення продуктивності в сучасних і перспективних безпроводових інфокомунікаційних системах.

Запропоновано математичні моделі розподілу каналів та ієрархічно-координаційний метод в багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11; моделі розподілу частотно-часового ресурсу в мережах стандартів IEEE 802.16 та технології LTE. Реалізовано розвиток теорії оптимального розподілу мережних ресурсів безпроводових інфокомунікаційних мереж в умовах їх обмеженості шляхом розробки й удосконалення засобів підвищення їх продуктивності на основі використання гіперграфових моделей та методів.

Впроваджено під час побудови та підвищення продуктивності ланки безпроводової мережі кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

Економічний ефект від впровадження полягає в можливості використання запропонованих рішень в сучасних і перспективних безпроводових технологіях.

Кількість публікацій: 48, в т.ч. за тематикою роботи 16 статей (9 – у зарубіжних виданнях), 12 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science 5/1; Scopus – 12/2; Google Scholar – 32/3. Отримано 5 патентів України на корисну модель.