Ви є тут

Мотивування процесуальних рішень слідчого


Номер роботи - M 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса  НАПрН України.

Автор: к.ю.н. Марочкін О.І.

Автором визначено засади мотивування процесуальних рішень слідчого. Створено наукові основи оптимальної нормативної моделі закріплення вимог до мотивування процесуальних рішень слідчого.

Сформовано концептуальні засади системоутворюючих елементів мотивування процесуальних рішень слідчого. Запропоновано внести зміни та доповнення до Кримінального процесуального кодексу України у частині нормативного регулювання вимог до мотивування процесуальних рішень слідчого.

Здійснено науковий аналіз положень законодавства та правозастосовної практики щодо мотивування процесуальних рішень слідчого.

За результатами дослідження автором підготовлено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України, доведені до відома народних депутатів України для можливого врахування у законодавчій діяльності. Впроваджено у навчальний і науковий процес кафедр Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Кількість публікацій: 9, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 8 статей (1 – у зарубіжному виданні).