Ви є тут

Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія


Номер роботи - M 68 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Полтавським національним педагогічним університетом імені. В.Г.Короленка.

Автор: Сердюк І.О., к.і.н.

В роботі представлено  комплексну соціальну характеристику населення Гетьманщини. У ХVІІІ ст. це була окрема територія в складі Російської імперії, котра характеризувалася автономією у сфері економіки, судочинства, адміністрування й самоусвідомленням окремішності її мешканців. Населення розглядається з точки зору теорії традиційного аграрного домодерного регульованого механізмами смертності суспільства.

Запропоновано нове бачення демографічних характеристик такого суспільства як індикаторів перебігу модернізаційних процесів, його відкритості до міграцій, ступеню урбанізації, тощо. Спираючись на малоосвоєні вітчизняною історіографією джерела – матеріали обліків населення, законодавчі й розпорядчі акти, матеріали судових справ визначено особливості функціонування окремих груп населення (козаків, купців, міщан, жебраків, школярів, тощо), родинні відносини, життя людей різного віку. Досліджено соціальну історію дитинства, активного віку і старості, а також бачення цих явищ суспільством Гетьманщини. З’ясовано особливості соціальної та демографічної поведінки окремих осіб. Визначено відмінності індивідуальних життєвих стратегій представників різних груп тогочасного соціуму. Виокремлено ті складові соціального життя та демографічної поведінки населення Гетьманщини, котрі зазнали найбільших змін унаслідок трансформаційних процесів XVIII ст., і ті, що залишалися під впливом «давніх» річпосполитських традицій.

Кількість публікацій: 66, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 25 статей (5 - у зарубіжних виданнях), 19 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 41 (згідно з базою даних Google Scholar).