Ви є тут

Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським університетом імені Бориса Грінченка

Автор: Шепетяк О.М., д.філос.н.

Автором вивчено та розкрито зарубіжний досвід досягнення міжконфесійної та міжрелігійної суспільної злагоди, представлено кроки для міжконфесійного примирення, які могли би бути використаними для українських реалій, та виявлено філософсько-богословську базу для розвитку міжконфесійної толерантності. В умовах поліконфесійності українського суспільства та проблемності відносин між релігійними організаціями вивчення досвіду країн, які вже пройшли схожий шлях, є надзвичайно актуальним та потрібним у релігієзнавчих та суспільствознавчих дослідженнях вітчизняної науки. За предмет досліджень обрано німецькомовний релігійний простір, оскільки саме Німеччина, Австрія та Швейцарія пережили кілька століть жорсткої міжконфесійної боротьби.

Досліджено новаторські ідеї в фундаментальному, тринітарному, христологічному, еклезіологічному та антропологічному богослов'ї, а також в соціальному вченні Церкви в період від Другого Ватиканського Собору до сьогодення у німецькомовних країнах Центральної Європи. Досліджено загальний стан філософсько-богословської дискусії другої половини ХХ століття в німецькомовному просторі, передумови формування сучасної релігійної думки, видозміни у сприйнятті ролі та сутності богослов'я, проаналізовано парадигмальне ядро, породжене культурними та світоглядними змінами, яке виявляється в сучасній релігійній думці.

Про світовий рівень дослідження свідчать публікації, які були оприлюднені у зарубіжних наукових журналах, вітчизняних фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Кількість публікацій: 61, в т.ч. за темою роботи монографія, 23 статті, 7 тез доповідей.