Ви є тут

Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози


Номер роботи - M 5 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Перерва Л.О, к.м.н.

 Представлено ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.

 На основі аналізу результатів комплексного обстеження хворих за кістозного ураження підшлункової залози (ПЗ) визначено інформативність візуалізуючих методів діагностики та запропоновано алгоритм сучасного морфологічного дослідження з використанням методів макроскопічного, мікроскопічного, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження.

 Вивчено фактори ризику післяопераційної летальності та ранніх післяопераційних ускладнень, опрацьований комплекс заходів щодо їх попередження. Вперше визначено судинні фактори ризику виконання резекційних оперативних втручань, виявлені за допомогою допплерографії.

  Доведено ефективність попередуободової гастро– та дуоденоентеростомії під час виконання панкреатодуоденальної резекції (ПДР) для зменшення ризику виникнення післяопераційного гастростазу, визначено потенційні причини виникнення цього ускладнення.

 Розроблені та впроваджені нові методи оперативних втручань, що дозволяють зменшити частоту ранніх післяопераційних ускладнень, тяжкість інтраопераційної крововтрати, поліпшити якість життя хворих після операції.

  За результатами  наукових досліджень впроваджено в клінічну практику оптимальний алгоритм виконання резекційних оперативних втручань та визначено оригинальні методи виконання реконструктивного етапу ПДР.

 Вперше в Україні, за участю автора, виконані лапароскопічна дистальна резекція ПЗ, лапароскопічна цистоентеростомія та ендоскопічні оперативні втручання під контролем ендосонографії.

Кількість публікацій: 56, в т.ч. за темою роботи  27  статей, 11 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 10 патентами України на винахід.