Ви є тут

Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами


Номер роботи - M 26 НАГОРОДЖЕНА

Представлений Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Автори: к.т.н. Кононець В.В., к.т.н. Креч А.В., к.ф.-м.н. Бордун І.О.

Метою роботи є розробка оксидних сцинтиляційних матеріалів із новими властивостями, зокрема, матеріалів із надвисокою радіаційною стійкістю (для задач фізики високих енергій), нанорозмірних екранів (із поліпшеною просторовою рівномірністю реєстрації катодолюмінесценції) та надчутливих сцинтиляційних матеріалів (для задач радіоекології).

Авторами отримано монокристалічні волокна, об'ємні монокристали. Розроблено радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори на основі монокристалічних гранул та досліджено їх вдосконалені оптичні і сцинтиляційні параметри. Вперше отримано рівномірні тонкі плівки Y2O3:Eu методом високочастотного напилення та досліджено їх характеристики.

Авторами продемонстрована можливість виробництва волокон LuAG, LuAG:Ce та YAG:Ce довжиною затухання більше от 22 см. Експериментально доведено, що розроблені композиційні сцинтилятори на основі оксидних монокристалічних гранул витримують дозові навантаження, що перевищують 125 Мрад (а в окремих випадках досягають значення в 550 Мрад).

Розроблені нові функціональні матеріали закладають підґрунтя для конструювання детектуючих приладів нового покоління. Експериментально доведено, що оксидні сцинтиляційні матеріали, які активовані тривалентними елементами, мають покращені експлуатаційні характеристики: надвисока радіаційна стійкість, надчутливість сцинтиляційних матеріалів, поліпшена просторова рівномірність реєстрації катодолюмінесценції (нанорозмірні екрани) тощо.

Кількість публікацій: 72, в т.ч. за тематикою роботи  монографія, 29 статей (26 – у зарубіжних виданнях), 42 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 152/6; Scopus – 166/6; Google Scholar – 204/7.  Отримано 2 патенти України на винахід.