Ви є тут

Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації


Номер роботи - M 63 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: Небесний Р.В., к.т.н.,

 Автором розроблено та досліджено нові високоефективні каталітичні системи синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації карбонільних сполук у газовій фазі та створено на їх базі наукові основи технології виробництва метакрилової кислоти. Встановлено вплив якісного та кількісного складу компонентів каталізатора та умов здійснення процесу на перебіг реакцій одержання ряду акрилатних мономерів. Встановлено взаємозв’язок між складом каталізатора, його фізико-хімічними та каталітичними властивостями в реакціях альдольної конденсації. Встановлено кінетичні закономірності реакції одержання метакрилової кислоти. Створено кінетичну модель, на основі якої обґрунтовано вибір оптимальних технологічних параметрів здійснення процесу. Запропоновано принципову технологічну схему одержання метакрилової кислоти альдольною конденсацією пропіонової кислоти з формальдегідом у газовій фазі.

Розроблені каталітичні системи дозволяють одержувати метакрилову кислоту з виходом до 93,5 % при рециркуляції непрореагованих реагентів. Розроблені каталізатори дозволяють інтенсифікувати процеси промислового одержання акрилатних мономерів з доступної сировини шляхом підвищення виходу цільових продуктів та скорочення кількості стадій їх виробництва.

Кількість публікацій: 81, в т.ч. за тематикою роботи 17 статей (2 - у зарубіжних виданнях), 31 теза доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.