Ви є тут

Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії


Номер роботи - M 55 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мікробіології  і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.

Автори: к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Науменко К.С., к.б.н. Шидловська О.А.

Метою роботи було вивчити особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції, розробити ефективні противірусні засоби на основі наночасток діоксиду церію, фторовмісних аналогів нуклеозидів, нуклеотидів, похідних амінокислот та оцінити їх антивірусну дію.

Авторами розроблено модель адено-герпетичної інфекції, досліджено особливості репродукції вірусів-асоціантів в ній. Встановлено, що за умов змішаної інфекції відбувається суттєва зміна ефективності дії антивірусних сполук, зокрема іетіотропних препаратів, що свідчить про необхідність поглибленого вивчення розвитку вірус-вірусних взаємодій та необхідність застосування моделей змішаних інфекцій для скринінгу противірусних засобів.

 Авторами проведено порівняльний аналіз антивірусної дії наночасток металів, оксидів металів та комплексних наночасток. Доведено як безпосередню ефективну антивірусну дію наночасток діоксиду церію (НДЦ), так і в складі нанобіокомпозитів з білковими препаратами інтерферону та фактору некрозу пухлин, а також з компонентами протигрипозної вакцини.НДЦ можуть розглядатися як перспективний антивірусний засіб для лікування вірусних інфекцій. 

Авторами виявлено нові класи противірусних засобів із вираженою антигерпетичною активністю, досліджено механізми та мішені їх дії. Встановлено, що сполуки впливають на пізні стадії репродуктивного циклу вірусів: реплікацію ДНК, синтез білків, формування повноцінного та інфекційного вірусного потомства.

Представлено результати пошуку специфічної антивірусної терапії, а саме застосування нових класів хімічних сполук, технології використання наночасток та нанокомпозиті, що  є науковим підґрунтям для розробки лікарських засобівна їх основі.

Кількість публікацій: 63, в т.ч. за тематикою роботи 22 статей (12 – у зарубіжних виданнях),  40 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 12/2; Google Scholar – 18/3. Отримано патент України на корисну модель.