Ви є тут

Порядок проведення наукової, науково-технічної експертизи робіт, які подано на здобуття Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії Комітету

з Державних премій України 

в галузі науки і техніки 

30 травня 2022 р. №1 

 

Порядок 

проведення наукової, науково-технічної експертизи робіт, 

які подано на  здобуття  Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року 

 1. Наукова і науково-технічна експертиза матеріалів роботи, поданої на здобуття Національної премії України імені Бориса Патона (далі - робота) – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня роботи і підготовка обґрунтованого висновку (рецензії) для прийняття рішення при розгляді роботи на засіданні спеціалізованої секції Комітету.

2. Експертний висновок офіційного експерта на роботу, його виступ на засіданні спеціалізованої секції є необхідним елементом творчих дебатів, гарантом точного й повного виконання встановлених вимог та об'єктивності оцінки.

3. Основними завданнями наукової і науково-технічної експертизи є:

об'єктивне, комплексне дослідження роботи;

оцінка відповідності результатів роботи сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності;

аналіз рівня використання науково-технічного потенціалу, оцінка результативності роботи з урахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод;

аналіз науково-технічних, соціально-економічних і екологічних наслідків впровадження результатів роботи.

4. Підставами для проведення наукової та науково-технічної експертизи є рішення спеціалізованої секції Комітету, прийняте в межах її повноважень та договір на проведення наукової та науково-технічної експертизи, укладений Комітетом. 

5. У  експертному висновку зазначається:

1) Актуальність роботи, пріоритетність результатів досліджень та їх відповідність світовому рівню, зокрема наголосити на ключових проблемах, значення роботи для зміцнення оборони і безпеки держави.

2) Ступінь обґрунтованості наукових положень. Оцінка обґрунтованості наукових положень, їх достовірності й новизни повинна бути об'єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони роботи. 

3) Аналіз розроблених наукових засад, методів та висновків сформульованих у роботі. Звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час обговорення її на засіданні секції.

4)  Оцінка результатів упровадження у виробництво в Україні, практичного використання на підприємствах.

5) Коротко викладається аналіз конкретного творчого внеску кожного автора (виконавця) в роботу.

6) В заключній частині вказується рекомендація щодо преміювання або не преміювання роботи у складі зазначеного колективу виконавців.

6. Експерт має право:

вільно викладати особисту думку з питань експертного аналізу, наукової і науково-технічної експертизи;

вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків і обґрунтувань, необхідних для підготовки об'єктивних висновків;

одержувати достовірні відомості, довідкові та інформаційні матеріали, в тому числі й такі, що не підлягають розголошенню. Порядок проведення експертизи в цьому випадку, зокрема правила допуску експерта та міра відповідальності за розголошення отриманої інформації, встановлюються відповідними актами законодавства.

7. Експерт  несе відповідальність за несвоєчасне, неякісне і протиправне проведення наукової і науково-технічної експертизи, невиконання умов договору на її проведення. 

9. Термін проведення наукової і  науково-технічної  експертизи визначається договором.

10. Експертне заключення особисто підписується її автором.