Ви є тут

Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі


Номер роботи - P 7 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени


Авторы:


Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотников О.М., Елаков С.Г., Яковлев Ю.С., Кургаев А.Ф., Авксентьев А.Ю., Лисовенко А.П., Новиков Н.В., Зинченко А.А.


 


The problem-oriented computing aids of real time information processing


Authors:


Slipchenko N.I., Rudenko O.G., Sotnikov O.M., Elakov S.G., Yakovlev Yu.S., Kurgaev A.F., Avksentyev A.Yu., Novikov N.V., Lisovenko A.P., Zinchenko A.A.


 

Автори:

Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксєнтьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О.

 

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 

Розроблено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління. Методи засновано на представленні і апаратно-програмній реалізації складних функцій простими, що забезпечило виконання широкого класу перетворень, високу продуктивність, технологічність і економічність виготовлення.

Розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), із застосуванням нових інформаційних технологій вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня ієрархії, що виконуються під управлінням вищого рівня інтеграції і бізнес-процесів компаній з урахуванням стану ринку. Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи (КС) на одному кристалі класу “Процесор-в-пам’яті” і її операційного середовища.

Розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації.

Розроблено теорію, архітектури і структури КС, що забезпечують ефективне поєднання універсальності КС з їхньою спеціалізацією у процесах створення, розвитку й використання прикладних систем. Зокрема, розроблено засоби проблемної орієнтації універсальних КС в складі високопродуктивних пристроїв обчислення функцій, арифметичних операцій, цифро-аналогових інтерполяторів, теорію побудови архітектури КС за зразком системи обробки знань, представлених у формі наукової теорії, та машини баз знань на базі апаратних процесорів баз знань.

Розроблені технічні засоби впроваджено в металургійній, цементній, космічній, оборонній промисловості, телебаченні та інших галузях.

Економічний ефект від їх впровадження тільки в металургійній промисловості перевищив 120 млн. дол.

За темою роботи опубліковано 9 монографій,  348 статті (83  у міжнародних журналах). Отримано 133 авторських свідоцтва та 49 патентів.  В рамках роботи виконано 58 НДР і ДКР.  Захищено 5 докторських та 32 кандидатських дисертацій. 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради Інституту програмних систем НАН України 13 вересня 2012 року о 10.00 в залі засідань за адресою: просп. академіка Глушкова, 4, Київ.

Матеріали рбговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.