Ви є тут

Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів


Номер роботи - M 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Автор: Дерев’янчук М.В., к.б.н.

Робота спрямована на з'ясування особливостей організації системи внутрішньоклітинної ліпідної сигналізації, регуляції процесів транспорту електронів у дихальному ланцюзі мітохондрій в процесі реалізації біологічної дії брасиностероїдів (БС) в клітинах рослин як за оптимальних умов, так і за умов дії абіотичних стресів на рослини. Отримано низку фундаментальних результатів, зокрема, вперше встановлено роль BAK1 кінази рецепторного комплексу БС у формуванні вторинних посередників ліпідної сигналізації, зокрема, диацилгліцеролу (ДАГ) та фосфатидної кислоти (ФК). Використання специфічних інгібіторів ферментів фосфатаз фосфатидної кислоти і 1,2-диацилгліцеролкіназ дозволило зробити висновок, що у відповідь на дію БС формування ДАГ і ФК здійснюється фосфатидилхолін-гідролізуючими фосфоліпазами С і 1,2-диацилгліцеролкіназами. Робота містить пріоритетні результати щодо участі БС у регуляції транспорту електронів у дихальному ланцюзі. Вперше з‘ясовано, що регуляція транспорту електронів в мітохондріях рослин за дії БС опосередкована кіназою BRI1 рецепторного комплексу БС. Встановлено, що БС беруть участь в індукції синтезу ряду стресових білків, тоді як брасиназол знижував інтенсивність їх накопичення. Запропоновано нові підходи з використанням методів біоінформатики для ідентифікації вірогідних молекулярних шаперонів, які можуть бути залучені у формування енергетичного гомеостазу органел. Вперше in vivo виявлено участь БС у регуляції транспорту електронів, яка супроводжувалася контролем формуванням активних форм кисню. Результати циклу мають значення для поглиблення уявлень щодо механізмів реалізації дії брасиностероїдів, а також для розробки технологій застосування фізіологічно активних речовин для вирощування сільськогосподарських культур у зонах ризикованого землеробства.

Кількість публікацій: 29, в т.ч. 10 статей.