Ви є тут

Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів


Номер роботи - M 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний  інститут імені  Ігоря Сікорського"

Автори: к.т.н. Борис Р.С., к.т.н. Чорний А.В.

Впроваджено інноваційні технології виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів.

 Побудовано математичну модель процесу сумісного деформування двох різнорідних металів при витягуванні з потоншенням у нагрітому стані. Встановлений взаємозв’язок у вигляді аналітичних залежностей кінематики течії шарів, ступеню їх деформації та параметрів напружено-деформованого стану. Використання проміжних шарів дозволило збільшити опір на зсув біметалевих з’єднань до 94-96% від теоретичного значення.

Для реалізації процесу плазмового напилення розроблено малопотужний плазмотрон з виносним анодом, для якого на основі осцилограм напруги на дузі встановлені раціональні значення відстані між катодом та виносним анодом.

За допомогою математичної моделі встановлено оптимальний діаметр частинок оксиду алюмінію, що забезпечує розігрів частинки до температури вище температури розплавлення тугоплавкого ядра, але нижче температури випаровування матеріалу оболонки.

Розроблені технічні рекомендації плазмового напилення з застосуванням плакованих керамічних порошків для плазмового напилення захисних покриттів сприяють запобіганню розвитку мікротріщин в окремих деформованих частках, підвищенню зносостійкості покриттів в 5 - 6 разів, корозійно-ерозійної стійкості в 2-3 рази, межі міцності на вигин композиції основа - металокерамічне покриття на 20%.

Результати роботи впроваджені на промислових підприємствах АТ "Мотор Січ" та ЗМКБ "Прогрес".

Кількість публікацій97, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 36 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 59 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1; Scopus – 4/1. Отримано 17 патентів України на корисну модель.