Ви є тут

Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України"

 Автор: к.е.н.Левицька О.О.

 Обґрунтовано науково-методологічні засади і розроблено практичні рекомендації щодо збереження, зміцнення та розвитку людського потенціалу вітчизняної системи охорони здоров’я на основі проактивної кадрової політики та з врахуванням регіональних особливостей її реалізації.

 Розроблено методику комплексного оцінювання здоров’я населення і розрахунку інтегрального індексу, котрий визначає рівень соціально-медичної ефективності кадрової політики у сфері охорони здоров’я і охоплює систему демографічних, медико-санітарних індикаторів, показники доступності та якості медичної допомоги. Запропонована методика є валідною, відтворювальною, легко інтерпретованою, чутливою до змін процесів, які оцінюються, і дозволяє виявити важелі впливу галузевої кадрової політики на показники здоров’я населення.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних завдань щодо вирішення проблеми девальвації людського ресурсу в системі охорони здоров’я України та її регіонів (зокрема у Львівській області), стосовно зменшення відтоку медичних фахівців за рахунок трудової еміграції як глобальної загрози, щодо скорочення дисбалансу кадрового забезпечення в розрізі окремих професійних груп та за територіальною ознакою.

Результати циклу мають практичне значення для визначення пріоритетних напрямів реалізації механізмів збереження та розвитку людських ресурсів у сфері охорони здоров’я, зменшення кадрових диспропорцій, нівелювання ризиків трудової міграції у вітчизняній системі охорони здоров’я, підвищення якості медичної допомоги населенню на основі застосування європейських стандартів та в руслі внутрішніх реформувань галузі.

Кількість публікацій: 31, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії (2 – видані за кордоном), 11 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 54/3.