Ви є тут

Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів


Номер роботи - M 36 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України.

Автори:
1. ЧЕРНІЙ Світлана Вікторівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
2. СЕЛІН Роман Олександрович – аспірант Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України
3. ШТОКВИШ Ольгерд Олександрович – провідний інженер-технолог Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України

Авторами представлено синтез серії металвмісних макроциклічних комплексів, зокрема, несиметричних клатрохелатних комплексів заліза (ІІ) з йон-рецепторними і флуоресцентними групами та комплексів 3‑d металів з β-дикарбонільними лігандами. Відпрацьовано метал-промотовані реакції формування С-С зв’язку для реберних положень клатрохелатів в умовах реакції Соногаширо.

Використано мідь-промотовані реакції кінцевих етинільних груп з органічними азидами для асиметричної модифікації клатрохелатних комплексів заліза (ІІ) через триазольний лінкер. Отримано клатрохелати заліза (ІІ), модифіковані йон-рецепторними групами, які є потенційно здатними до селективного зв’язування та детекції катіонів. Отримані клатрохелати є унікальними і не мають аналогів в Україні і світі.

Досліджено антифібрилогенні властивості клатрохелатів заліза (ІІ) і аксіально-координованих фталоціанінів та встановлено залежність між структурою та антифібрилогенними властивостями цих агентів. Запропоновано високоефективні інгібітори амілоїдної агрегації білків серед металвмісних макроциклічних клатрохелатів заліза (ІІ) і фталоціанінових комплексів. Ці сполуки виявляють суттєву пригнічувальну дію на процес амілоїдної агрегації, мають низькі значення ефективної концентрації інгібітору та змінюють морфологію білкових агрегатів, сформованих у їх присутності. Зазначені характеристики антифібрилогенних агентів знаходяться на рівні або кращі ряду зарубіжних аналогів. Показано утворення комплексів макроциклічних сполук із сформованими фібрилами.

Кількість публікацій: 32, в т.ч. 11 статей (5 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 17/3, Scopus– 25/3, Google Scholar – 30/3.