Ви є тут

Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Автори:
1.ШЛИК Сергій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
2.ЧЕНЧЕВА Ольга Олександрівна – кандидат технічних наук, старший викладач Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
3.КЛЕЦ Дмитро Михайлович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
4. ЛАШКО Євгеній Євгенович – кандидат технічних наук, старший викладач Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Метою роботи є підвищення техніко-економічних показників технологічних процесів імпульсної обробки металів та засобів їх діагностики на основі розвитку теоретичних основ формозміни під дією імпульсного впливу і розрахунку енергосилових параметрів.

Отримали подальший розвиток рівняння напруженого стану в точці матеріалу за умов імпульсного навантаження, встановлено способи визначень головних напружень та інваріант тензора напружень з урахуванням імпульсного характеру навантаження. Встановлено характер поведінки ударної хвилі, що утворюється внаслідок детонації вибухової речовини. Складено аналітичні залежності взаємодії ударної хвилі із навантажуваною поверхнею. Розроблено математичний апарат розрахунку таких параметрів ударної хвилі як тиск фронту детонації і його зміна у часі та швидкість ударної хвилі у момент виходу на поверхню.

Авторами розроблена і запропонована ітераційна процедура, яка дозволяє визначати поточні значення напружень та деформацій, що проходять через точки кривої дійсних напружень, а також інтенсивності напружень та деформацій при імпульсній обробці металів. Проведено експериментальне дослідження динамічного вибухового навантаження сталі Quardian 500 та співставлення отриманих результатів із аналітичними розрахунками, отриманими у системі Ansys AUTODYN із застосуванням розробленої ітераційної процедури. Визначена адекватність розробленої математичної моделі числового дослідження вибухового навантаження результатам натурного експерименту.

Із використанням запропонованої у роботі аналітичної методики виконано теоретичний розрахунок протимінної стійкості кузовів спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ "Shrek" та КрАЗ "Fiona" згідно вимог договору по стандартизації NATO AEP-55 STANAG 4569.

Кількість публікацій: 27 статей (7 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 148/7, Google Scholar – 192/8. Отримано патент України на корисну модель.