Ви є тут

Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії


Номер роботи - M 1 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.

Автори: к.ф.-м.н. Анікеєв В.В., Сидорченко І.М.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що одержані зразки, зокрема, вуглецевмісні нанокомпозити на основі металів і полімерів, мають унікальні електронні властивості, які відкривають широку перспективу використання таких матеріалів у приладах і системах на їх основі в галузі енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій інноваційної енергетики, у тому числі альтернативної.

Запропоновано шляхи вирішення задач пошуку, створення і сертифікації перспективних вуглецевих наноструктурних матеріалів та їх композитів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії. Реалізовано оригінальні методики, включно з методом електронно-позитронної анігіляції, для визначення та контролю дефектності таких матеріалів, параметрів їхньої електронної структури і механізмів впливу цих параметрів на електрофізичні властивості зазначених систем.

Вуглецеві нанотрубки та їх композити є більш ефективними емітерами електронів ніж традиційні катоди з важкоплавких металів, що відкриває перспективи створення низькотемпературних емітерів для прямих перетворювачів теплової енергії з робочими температурами менше 800ºС.

Економічний ефект від впровадження низькотемпературних катодів в новому типі термоемісійних перетворювачів (ТЕП) обумовлений зростанням ефективності самих ТЕП, підвищенням коефіцієнту корисної дії традиційних енергогенеруючих станцій за рахунок утилізації скидного тепла шляхом його термоемісійного перетворення в електричну енергію.

Кількість публікацій: 43, у т.ч. за тематикою роботи 37, з них 15 статей, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 7/2; Google Scholar – 12/2.