Ви є тут

Упровадження електронних відкритих журнальних систем в науково-педагогічній діяльності


Номер роботи - M 12 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Автори:
ЛУПАРЕНКО Лілія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, завідувач відділу Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Авторкою теоретично обґрунтовано та розроблено науково-методичний супровід використання електронних відкритих журнальних систем (ЕВЖС) у науково-педагогічних дослідженнях.

Запропоновано поетапну процедуру впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems. Розглянуто критерії добору наукових періодичних видань для включення до провідних міжнародних наукометричних і реферативних баз даних.

Змодельовано організаційно-педагогічні процеси використання ЕВЖС у науково-педагогічних дослідженнях та розроблено відповідну методику.

Розроблено навчально-методичний посібник "Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях"; рекомендації щодо пошуку, подання, рецензування і редагування наукових статей в електронному науковому журналі, що функціонує на базі ЕВЖС Open Journal Systems; навчальну програму для підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників та модуль дисципліни "Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні системи" освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціалізацією "Інформаційно-комунікаційні технологій в освіті".

Результати роботи впроваджено в практику роботи Інституту модернізації змісту освіти, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Кількість публікацій: одноосібна монографія, 3 посібники, наукова програма, методичні рекомендації, 13 статей (2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 18/3, Scopus – 1/1, Google Scholar – 434/9.