Ви є тут

Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні


Номер роботи - M 13 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Автори:
МАНЧЕНКО Анна Олександрівна - кандидат медичних наук, в.о. молодшого наукового співробітника відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Автором надано  узагальнення результатів досліджень, спрямованих на створення та довгострокове зберігання тканинних імплантатів для подальшого застосування в реконструктивно-відновлювальній хірургії.

Експериментально обґрунтована доцільність і ефективність застосування способу комбінованої девіталізуючої обробки тканин перикарда і стулок аортального клапана серця свиней з використанням ФФ (заморожування до -196°С-відігрів і опромінення потоком електронів) для створення тканинних ксеноімплантатів.

Ефективність застосованого способу комбінованої обробки (тканинних) ксеноімплантатів підтверджена високим ступенем девіталізації тканин, збереженістю їх біомеханічних властивостей, зниженням антигенного потенціалу, відсутністю ознак відторгнення і виникнення запальних процесів після імплантації ксенотканин.

Проведено комплексну оцінку стану мікро- та ультраструктури, антигенних,  біомеханічних властивостей тканин перикарда (Пр) і стулок аортального клапана (САК) свині під впливом низьких температур, випромінення потоком електронів та їх комбінованої дії (КД). Визначено ступінь вираженості експресії колагену, еластину, ендотеліальних клітин, α-Gal-позитивних клітин у тканинах. Вивчено in vivo тканинну реакцію у відповідь на підшкіряну ксеноімплантацію тканин (n = 85), особливості біоінтеграції, функціональну ефективність ксеноперикарда після КД (пластика дефекту стінки сечового міхура (СМ) кролям (n = 19).

Отримано новий вид тканинних ксеноімплантатів, які характеризуються високим ступенем девіталізації тканин, збереженістю їх біомеханічних властивостей, зниженням антигенного потенціалу.

Кількість публікацій: 22, в т.ч. 5 статей (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 6/ 2, Google Shcolar – 12/ 2 .