Ви є тут

Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані


Номер роботи - M 40 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України".

Автори:
КІЗІМ Ярослав Володимирович - доктор філософії, молодший науковий співробітник державної установи "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України".

Метою даної роботи є підвищення ефективності діагностики та лікування хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу( ЛФР).

Вперше вивчена частота прояву ЛФР у хворих на рак гортані I-II стадії за допомогою добової рН-моніторування та анкетування на підставі модифікованих візуально-аналогових шкал  "The Reflux Symptom Index " та "The Reflux Finding Score".

Визначено особливості патоморфологічної картини плоскоклітинного раку гортані I-II стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу. На підставі патоморфологічних досліджень встановлено, що ларингофарингеальний рефлюкс асоційований з розвитком хронічного запального процесу в слизовій оболонці гортані та стимуляцією гіперплазії покривного епітелію.

Застосування розробленого лікувально-діагностичного алгоритму для хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу дозволяє підвищити ефективність діагностики та лікування за рахунок зниження кількості рецидивів.

Кількість публікацій: 5 наукових статей (1 - у англомовному журналі), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає 3/2. Одержано 2 патенти України на корисну модель.