Ви є тут

Цикл наукових праць "Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ"


Номер роботи - M 32 ПОДАНА

Представлено Національною академією внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Автор: Братель С.Г., к.ю.н.

Метою циклу робіт є теоретичне узагальнення та вирышення проблеми адміністративно-правового забезпечення функціонування органів внутрішніх справ України. Дослідження їх системи, структури, основних завдань і напрямів діяльності, адміністративно-правового статусу працівників, гарантій їх діяльності та меж відповідальності.

Автором визначено і обґрунтувано більш перспективні напрями реформування системи органів внутрішніх справ України з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та загальновизнаних міжнародних стандартів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в циклі наукових праць вперше у вітчизняній науці проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-правових засад функціонування органів внутрішніх справ України з метою розробки найбільш оптимальних напрямів їх реформування, що враховують сучасну суспільно-політичну ситуацію в державі та здобутки європейського співтовариства.

Результати циклу мають значення для розроблення та запровадження реформи системи органів внутрішніх справ в Україні. Окремі висновки та рекомендації використовуються в законопроектній роботі, нормотворчій і практичній діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, а також в навчальному процесі.

Кількість публікацій: 96, в т.ч. 6 підручників, 16 навчальних посібників, 37 статей, 37 тез доповідей.