Ви є тут

2015, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Перспективні технології підготовки ракетних палив (Кількість коментарів: 16)
M3 Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки (Кількість коментарів: 11)
M5 Цикл наукових праць "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах" (Кількість коментарів: 6)
M6 Цикл наукових праць "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах" (Кількість коментарів: 4)
M7 Цикл наукових праць "Розробка методів декомпозиції області для розв’язування варіаційних нерівностей, що моделюють контакт багатьох пружних тіл" (Кількість коментарів: 7)
M8 Цикл наукових праць "Розробка паралельної інформаційної технології розв’язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні" (Кількість коментарів: 8)
M9 Цикл наукових праць "Електронне збудження субвалентної nр6 оболонки в атомах рубідію (n=4) та барію (n=5)" (Кількість коментарів: 17)
M10 Цикл наукових праць "Ефективні нанокомпозити полімер-наночастинки для створення новітніх пристроїв фотоніки: голографічних оптичних елементів, мініатюрних лазерів та сенсорів" (Кількість коментарів: 21)
M11 Цикл наукових праць "Класифікація мір на канторівських просторах та характеризаційні задачі на абелевих групах" (Кількість коментарів: 6)
M12 Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології" (Кількість коментарів: 6)
M14 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 11)
M15 Композиційні матеріали та покриття на основі карбіду і дибориду титану-хрому з підвищеним рівнем зносо- та корозієстійкості (Кількість коментарів: 9)
M16 Цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів" (Кількість коментарів: 16)
M17 Методи модифікування поверхневого шару елементами втілення (киснем, азотом) для підвищення властивостей титанових сплавів (Кількість коментарів: 10)
M20 Теплометричні засоби контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія (Кількість коментарів: 12)
M21 Цикл наукових праць "Створення новітніх біоматеріалів та покриттів медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для військової медицини" (Кількість коментарів: 0)
M22 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів (Кількість коментарів: 8)
M25 Суперконденсатори високої потужності для новітніх систем енергозбереження (Кількість коментарів: 9)
M37 Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів" (Кількість коментарів: 0)
M39 Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці (Кількість коментарів: 9)
M41 Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики (Кількість коментарів: 1)
M42 Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем (Кількість коментарів: 4)
M45 Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу (Кількість коментарів: 28)
M47 Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини (Кількість коментарів: 11)
M49 Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом (Кількість коментарів: 1)
M50 Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування (Кількість коментарів: 11)
M51 Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей (Кількість коментарів: 0)
M54 Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації (Кількість коментарів: 11)
M59 Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів (Кількість коментарів: 8)
M66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 0)
M69 Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування (Кількість коментарів: 0)
M70 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах" (Кількість коментарів: 4)
M72 Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем: теоретичні основи та промислове впровадження (Кількість коментарів: 13)
M76 Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах (Кількість коментарів: 0)
M78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань” (Кількість коментарів: 8)
M80 Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів" (Кількість коментарів: 11)
M81 Цикл наукових праць “Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу” (Кількість коментарів: 5)
M87 Цикл наукових праць "Моделювання та прогнозування паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках" (Кількість коментарів: 0)
M91 Теоретичні та експериментальні аспекти формування високоенергетичних потоків частинок та випромінювання в плазмі високої густини (Кількість коментарів: 17)
M92 Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу (Кількість коментарів: 18)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M13 Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків" (Кількість коментарів: 20)
M18 Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами (Кількість коментарів: 18)
M19 Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін (Кількість коментарів: 18)
M52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків (Кількість коментарів: 0)
M60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел (Кількість коментарів: 16)
M73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів" (Кількість коментарів: 25)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів (Кількість коментарів: 13)
M4 Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (Кількість коментарів: 13)
M23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення (Кількість коментарів: 17)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 6)
M26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" (Кількість коментарів: 17)
M27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" (Кількість коментарів: 15)
M28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв" (Кількість коментарів: 28)
M31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії” (Кількість коментарів: 0)
M40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища" (Кількість коментарів: 21)
M55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції (Кількість коментарів: 0)
M56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття (Кількість коментарів: 0)
M58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)" (Кількість коментарів: 31)
M61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук" (Кількість коментарів: 19)
M77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів" (Кількість коментарів: 13)
M84 Цикл наукових праць "Синтез і функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду та дигідро-2Н-тіопіран-3(4Н)-он-1,1-діоксиду (Кількість коментарів: 9)
M88 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 4)
M90 Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів (Кількість коментарів: 2)
M93 Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів" (Кількість коментарів: 27)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M29 Цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку" (Кількість коментарів: 29)
M32 Цикл наукових праць "Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ" (Кількість коментарів: 0)
M33 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 23)
M34 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв (Кількість коментарів: 0)
M35 Цикл наукових праць "Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави" (Кількість коментарів: 1)
M36 Цикл наукових праць "Використання криміналістичної графіки на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики" (Кількість коментарів: 0)
M43 Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби" (Кількість коментарів: 0)
M44 Дуальність та одиничність у мисленні і мові (німецько-український феномен) (Кількість коментарів: 7)
M46 Цикл наукових праць "Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння" (Кількість коментарів: 3)
M48 Єдність судової влади (Кількість коментарів: 7)
M53 Цикл наукових праць "Проблеми формування сталого способу життя в Україні" (Кількість коментарів: 13)
M57 Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні" (Кількість коментарів: 8)
M63 Формування механізму реструктуризації аеропортів (Кількість коментарів: 0)
M64 Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування (Кількість коментарів: 0)
M67 Вирішення проблем морального виховання сучасної молоді (на досвіді матеріалів другої половини ХХ століття) (Кількість коментарів: 0)
M68 Історичне дослідження австрійських діалектів (Кількість коментарів: 0)
M71 Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів" (Кількість коментарів: 30)
M74 Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу (Кількість коментарів: 0)
M75 Цикл наукових праць "Екологоорієнтоване управління соціально-економічним розвитком адміністративної території" (Кількість коментарів: 1)
M79 Фінанси холдингових компаній (Кількість коментарів: 2)
M82 Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект (Кількість коментарів: 6)
M85 Релігійна традиція у праві (Кількість коментарів: 22)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M30 Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні (Кількість коментарів: 9)
M38 Інноваційні технології сушіння та екстрагування в електромагнітних полях (Кількість коментарів: 0)
M62 Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій (Кількість коментарів: 27)
M65 Нанотехнології отримання концентратів лактози (Кількість коментарів: 15)
M83 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M86 Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини (Кількість коментарів: 15)