Ви є тут

Цикл наукових праць "Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння"


Номер роботи - M 46 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля.

Автор: Журба М.А., д.філос.н.

Мета праці полягає у комплексному дослідженні трансцендентного та іманентного аспектів прояву віртуальності на основі аналізу її взаємодії з особистістю в просторі сучасної культури та цивілізації.

Завданням дослідження є розробка єдиної колективної наукової програмної концепції з проблем тотальної віртуалізації соціуму. Систематизовано філософію віртуальної культури, виявлено метафізичні основи буття людини у віртуалізованій цивілізації, культурі та квазікультурі. Розширено методологічні можливості аналізу трансформацій культури в їх антропологічному та лінгвосеміотичному аспектах.

Цикл наукових праць є інтегральним, системним дослідженням, спрямованим на конструювання цілісної матриці віртуальної культури шляхом девіртуалізації сучасного соціуму, що дало можливість викристалізувати її метафізичні підстави в інокультурних умовах.

Спираючись на проведене дослідження та його програмну концепцію передбачено створення на території України наукового центру з проблем віртуалізації соціуму, що повинен консолідувати зусилля вітчизняних та іноземних науковців у проведенні спільних досліджень з можливим впровадженням в навчальний процес отриманих результатів (створення наукового проекту «Virtus Reality», відкриття наукової організації «Соборність», відкриття наукового журналу «Virtus», організація та проведення щорічних міжнародних конференцій (2009-20014 рр.), видання колективних монографій тощо).

Кількість публікацій: 83, в т.ч. 2 монографії (одна у співавторстві), 32 статті, 24 тези доповідей, 25 збірників наукових праць.