Ви є тут

Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв"


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Автор: Бурлака О.М., Рябцева А.О., к.х.н., Сеньків Ю.В., к.б.н., Фінюк Н.С., к.б.н.

Цикл наукових праць складається з розділу в монографії і 20 наукових статей, опублікованих протягом 2010-2014 років.

Створено основи використання наноносіїв різної природи для доставки генетичного матеріалу та ліків у клітини еукаріотів. Запропоновано нову стратегію синтезу функціональних полімерів з бічними поліетиленгліколевими (ПЕГ) та поліелектролітними ланцюгами. Встановлено основні закономірності полімераналогічних перетворень за участю епоксидних фрагментів у складі поліпероксидів та монометилового етеру ПЕГ.

Синтезовано нові водорозчинні поверхнево-активні гребенеподібні полімери з ПЕГ та поліелектролітними бічними ланцюгами. Показано можливості зв’язування протипухлинних ліків, а також генів з носіями та утворення ними нано- та мікророзмірних водних систем доставки. Встановлено високу ефективність доставки ліків у клітини пухлин описаними системами. Підтверджено, що доксорубіцин, кон’югований із вказаним носієм, значно швидше поглинається та сильніше пригнічує проліферацію пухлинних клітин, ніж вільний препарат. Визначено основні механізми поглинання клітинами кон’югованих комплексів, а також розроблено способи підвищення ефективності їхньої дії in vitro та in vivo. Вперше проведено роботу по дослідженню доставки генів у клітини ссавців різних ліній новими поліамфолітними носіями на основі полі-ДМАЕМ. Показано, що використання нових поліамфолітних носіїв забезпечує зростання рівня експресії білків р21 та р53 у клітинах ссавців, що важливо для впровадження отриманих результатів у практику генної терапії. Продемонстровано низьку токсичність і відсутність мутагенної дії синтезованих полімерних носіїв ДНК.

Вперше розроблено основи використання одношарових та багатошарових вуглецевих нанотрубок (ВНТ) для доставки ДНК у клітини рослин. Запропоновано нові підходи нековалентної функціоналізації для ефективного диспергування ВНТ у водних середовищах і застосування їх у біотехнології рослин. Проведено генетичну трансформацію протопластів мезофілу, калюсу та листкових експлантів тютюну Nicotiana tabacum L. комплексами ВНТ-ДНК та показано вищу ефективність використання одношарових ВНТ для доставки генів у клітини рослин.

Результати циклу мають значення для з’ясування основоположних механізмів та вдосконалення існуючих методів доставки ліків та генів у клітини еукаріотів.

Кількість публікацій: 78, в т.ч. за тематикою роботи розділ в монографії, 20 статей (5 - у зарубіжних виданнях), 56 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 5.