Ви є тут

Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом механіки імені С.П.Тимошенка НАН України.

Автори:
1. БАГНО Олександр Михайлович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України;
2. БОРИСЮК Андрій Олександрович – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України;
3. ЖУК Олександр Петрович – доктор фізико-математичних наук, вчений секретар Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України;
4. СЕМЕНЕНКО Євген Володимирович – доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України;
5. ТРОЦЕНКО Юрій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України;
6. ЯНЧЕВСЬКИЙ Ігор Владиславович – доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Авторами побудовано теорії та проведено фундаментальні дослідження широкого кола наукових і науково-технічних проблем, що стосуються сучасних питань динамічної взаємодії твердих і деформівних тіл з рідиною. Одержано нові фундаментальні результати, які є пріоритетними і не мають аналогів у світовій літературі.

Побудовано теорію розповсюдження квазілембових хвиль вздовж поверхні розділу пружного тіла з початковими (залишковими) напруженнями та в’язкої стисливої рідини, виконано аналіз відповідних динамічних процесів. Побудовано теорію генерації шуму обмеженою областю турбулентності у каналі довільної форми поперечного перерізу. Розроблено метод визначення гемодинамічної значущості патологічної звитості коронарних артерій. Побудована динаміка нелінійних рухів твердих частинок у в’язкій стисливій рідині під дією акустичних хвиль з врахуванням взаємодії частинок, розглянуто ряд характерних випадків. Розроблено моделі напірних нестаціонарних течій двофазного середовища та методи розрахунку параметрів процесів у в’язкій стисливій гетерогенній рідині. Запропоновано аналітичні розв’язки задач гідропружності, що описують коливання довільних тонкостінних оболонок обертання, які частково заповнені ідеальною рідиною, та пружних конструкцій з підвісними резервуарами. Створено теорію перехідних процесів деформування електропружних конструктивних елементів з врахуванням їх взаємодії з акустичним середовищем і електричними ланцюгами.

Результати роботи впроваджено в практику наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт 6 підприємств України,  передано для використання до ряду університетів Англії, Німеччини, Італії та Канади, до лабораторії Клініки серцево-судинної хірургії Шаріте (м.Берлін). Використовуються у навчальних процесах ряду вітчизняних та закордонних університетів. Успішно застосовуються для обстеження відповідних пацієнтів у кардіологічній практиці.

Фактичний економічний ефект від впровадження на Вільногірському  гірничо-металургійному комбінаті склав 1,17 млн.грн.

Громадське обговорення роботи відбулося 22 липня 2021 року на засіданні Вченої ради Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 5 монографій, 390 статей (72 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 544/28, Scopus – 636/31, Google Scholar – 175/48. Отримано 3 патенти України на винахід.