Ви є тут

Інформаційно-вимірювальне забезпечення та апаратно-програмні засоби побудови комп'ютеризованих систем моніторингу стану мікроклімату теплиць


Номер роботи - M 3 ПОДАНА

Представлено ДВНЗ "Донецький національний технічний університет".

Автори:
ЛАКТІОНОВ Іван Сергійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри ДВНЗ "Донецький національний технічний університет".

Автор розробив метод комп'ютеризованого моніторингу стану мікроклімату теплиць на основі результатів вимірювань розподілених фізико-хімічних параметрів і нечітких алгоритмів трансформації даних. Розробив теоретичні засади опрацювання результатів лабораторних спостережень щодо адекватності їх екстраполяції на реальні промислові теплиці завдяки розробці фізичної моделі масштабного переходу "модель – натура" комп'ютеризованої системи моніторингу стану мікроклімату, що дозволяє оптимізувати процедури проєктування й упровадження інноваційних технологій в умовах промислових теплиць.

Запропоновано метод комп'ютеризованого моніторингу температуро-вологісного стану зони вирощування теплиць, який враховує комплексний вплив кліматичних факторів, типів і періодів вегетації рослин та інженерного дизайну теплиць.

Отримали подальшого розвитку наукові основи розробки інформаційно-вимірювального забезпечення комп'ютеризованих систем моніторингу стану мікроклімату теплиць, які засновані на положеннях теорії вимірювальних систем і концепції невизначеності, що дозволяє використовувати серійні комп'ютеризовані компоненти в промислових системах із регламентованими метрологічними показниками.

Основні результати впроваджено в Донецькій державній дослідній станції НААН України, ДП "Укрметртестстандарт" і ДП "Донецькстандартметрологія" та навчальний процес ДВНЗ "ДонНТУ".

Кількість публікацій: 2 монографії, 2 навчальних посібника, 26 статей (14 – у англомовних журналах), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 9/2, Scopus – 60/5, Google Scholar – 96/5. Отримано патент України на винахід, 2 - на корисну модель.