Ви є тут

Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів


Номер роботи - M 90 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Вінницьким національним технічним університетом.

Автор: Петрук Р.В., к.т.н., Безвозюк І.І., к.т.н.

Метою роботи є наукове обґрунтування комплексного методу переробки непридатних фосфоровмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням корисних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів навколо хімскладів, що призведе до відновлення природного стану функціонування екосистем та підвищення екологічної безпеки регіону.

Розроблено комплексний метод переробки фосфоровмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів. Досліджено процес лужного гідролізу фосфоровмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоат і Золон і отримано вторинні екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки ПП класу ФОС як мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних і антифрикційних присадок для індустріальних масел. Отримано подвійні солі ортофосфорної кислоти загальної формули NH4MPO4, що містять фосфор, азот. Мікроелементи Zn, Fe, Co, Cu, Mg досліджено як мікродобрива на злакових культурах пшениці, ячменю і кукурудзи. Експериментальним шляхом встановлено позитивні властивості синтезованих мікродобрив для зернових культур і, зокрема, пшениці, ячменю і кукурузи. Також встановлені закономірності поширення і просочування пестицидних препаратів поблизу складів зберігання отрутохімікатів Проаналізовано існуючі способи рекультивації та ремедіації територій, забруднених пестицидами, встановлено оптимальні способи біологічної рекультивації з використанням багаторічних трав.

Кінцевою метою проведення фітомеліорації, рекультивації та ремедіації територій складів є стійкий розвиток регіону. У процесі досягнення цієї мети прогнозується досягнення також екологічні, економічні та соціальні ефекти. Обґрунтовано ризики та еколого-економічні показники процесу переробки фосфоровмісних пестицидів. В результаті застосування запропонованого комплексного методу переробки ФОС досягається зменшення екологічного ризику для довкілля на 97% і значний еколого-економічний ефект. При отримання присадних матеріалів економічний ефект становить 36 тис.грн на 1 тонну, а при отриманні мікродобрив - 300 грн на 1 тонну пестициду.

Кількість публікацій: 91, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 5 статей, 37 тез доповідей. Отримано 28 патентів.