Ви є тут

Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією


Номер роботи - M 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут гастроентерології НАМН України"

Автор: Бабій С.О., к.б.н.

Роботу присвячено дослідженню нефропротекторної і антиоксидантної дії кластерних сполук Ренію з почверним зв’язком у моделі пухлинного росту та гострої нефропатії. Встановлено, що введення наноліпосомних форм кластерних сполук Ренію нормалізує біохімічні і функціональні показники стану нирок та знижує токсичну дію цисплатину і тетрахлорметану на нирки. Вперше показано здатність ренієвих комплексів гальмувати оксидативний стрес в нирках, викликаний введенням тетрахлорметану, цисплатину та пухлинним ростом. Розроблено методологію введення цитостатиків у ліпосомних формах, що дозволяє досягти одночасно значного протипухлинного ефекту завдяки синергічній або адитивній дії сполук Ренію і Платини та знизити токсичність сполук Платини на нирки завдяки антиоксидантній активності почверного зв’язку у складі кластерних комплексу.

Запропоновані комплекси є перспективними для впровадження в медицину у якості агентів, що проявляють антиоксидантні властивості з нефропротекторною активністю і можуть бути використані у протипухлинній терапії, як окремі діючі речовини, так і у комбінованій терапії з відомими цитостатиками.

Описані результати є підґрунтям для розробки засобів і схем корекції онкологічних захворювань та патологій, пов’язаних з порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги.

 Кількість публікацій: 31, в т.ч. 5  статей у реферованих виданнях. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 9 (згідно з базою даних Scopus)