Ви є тут

Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин


Номер роботи - M 63 ПОДАНА

Представлено Львівським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Євхутич І.М.

На основі комплексного дослідження теоретико-правових аспектів співвідношення і взаємодії права та моралі як соціальних регуляторів з’ясовано сутнісні підстави впливу цих категорій на формування соціальних уявлень про шляхи трансформацій сучасного суспільства, обґрунтовано наукознавчу парадигму загальнотеоретичного правознавства щодо актуалізації вивчення категорій права і моралі, що дало змогу визначити роль цих суспільних чинників у формуванні соціуму та регуляції поведінки особистості.

Відстежено наукове і прикладне значення морально-правового впливу на утвердження визначальних цінніснихпринципів розбудови демократичної правової державності з активним громадянським суспільством; доведено значення прагматичних дій морально-правового механізму на вирішення ряду практичних завдань.

Обґрунтовано теоретико-концептуальні засади необхідності реформування системи правоохоронних органів, одним із шляхів якого повинно стати впровадження ефективних заходів щодо підвищення результативності взаємодії норм права і норм моралі у формуванні взаємодії між населенням та поліцією, реалізації повноважень працівників Національної поліції України в соціумі, досягнення соціально-бажаної поведінки індивідів.

Кількість публікацій: 48, у т.ч. за тематикою роботи одноосібна монографія, 2 підручники, 3 навчальні посібники, навчально-методичний посібник, довідник, 11 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 27 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 13 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.