Ви є тут

Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Запорізьким національним університетом

Автори:
1. ЧЕЙЛИТКО Андрій Олександрович – доктор технічних наук, завідуючий кафедри Запорізького національного університету
2. КОШЛАК Ганна Володимирівна – доктор технічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
3. НЕДБАЙЛО Олександр Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України
4. БІЛОУС Інна Юріївна – кандидат технічних наук, старший викладач Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ імені Ігоря Сікорського

Авторами  розроблено  наукові основи синергетичного поєднання енергетичних, екологічних та економічних параметрів систем теплопостачання й теплового захисту будівель.  Запропоновано наукові принципи створення технологій виробництва будівельних та теплоізоляційних матеріалів з прогнозованими теплофізичними характеристиками. Створено тривимірні нестаціонарні математичні моделі для визначення енергетичних характеристик будівель як енергетичних систем.

 Визначено оптимальні значення пониження температури в неробочі години і показники ефективності переривчастого опалення громадських будівель та запропоновано прогнозування його параметрів на основі багатофакторних динамічних регресійних моделей теплового стану будівель.  Розроблена інженерна номограмна методика визначення теплотехнічних параметрів водяної системи опалення, що здатна забезпечувати тепловий режим приміщення у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес  ЗНУ та КПІ ім. Ігоря Сікорського, СумДУ та  використано в  робочих проектах  ДП «НДІ БК»,  АТ «МОТОР СІЧ»,  ДКП «Теплові мережі», «ДТЕК Західенерго», Бурштинська ТЕС ТОВ "Завод енергообладнання "ДАН" та інші.

Кількість публікацій: 177, в т.ч. 17 монографій, 107 статей (24 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 53 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 101/7, Google Scholar 341/7. Отримано 8 патентів України на корисну модель.