Ви є тут

Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця


Номер роботи - M 47 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України.

Автори:
ТОРБАС Олена Олександрівна - кандидат медичних наук, науковий співробітник ДУ "ННЦ "Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України

Автором досліджено можливості різних методів неінвазивної оцінки пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та здорових осіб контрольної групи, простежено динаміку еластичності артерій у виборці із понад тисячі осіб протягом трьох років, науково обґрунтовано вибір оптимальних комбінацій антигіпертензивної терапії з точки зору їх впливу на центральний артеріальний тиск та пружно-еластичні властивості артерій.

Встановлено діагностичну і прогностичну роль центрального артеріального тиску та його взаємозв’язок із ступенем ураження органів-мішеней та роль у формуванні порушення еластичності лівого шлуночка, доповнено алгоритм діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка та визначення ймовірності підвищення тиску наповнення у ньому.

Клінічно випробувано і рекомендовано до використання прилад нового покоління українського виробництва для неінвазивної оцінки пружно-еластичних властивостей артерій та вимірювання рівню центрального артеріального тиску, в основі якого покладено бездротову передачу даних. Верифіковано нові методи контурного та швидкісного аналізу пульсової хвилі шляхом оцінки даних, отриманих за допомогою осцилометричного вимірювання артеріального тиску.

Запропоновано методику неінвазивного визначення жорсткості лівого шлуночка у пацієнтів із ессенціальною артеріальною гіпертензією, визначено фактори, які пов’язані з еластичністю лівого шлуночка, продемонстровано взаємозв’язок порушення його еластичності із станом артерій великого кола кровообігу. Встановлено механізми, що мають додатковий вплив на артерії, та обґрунтовано шляхи покращення пружно-еластичних властивостей лівого шлуночка.

Кількість публікацій: 57, в т.ч. 22 статті (3 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 35 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 5/2, Google Scholar – 96/5. Отримано 2 патенти України на винахід, 4 патенти на корисну модель.