Ви є тут

Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Донецький національний технічний університет".

Автори:
БОГОМАЗ Ольга Петрівна – докторка філософії, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет".

Авторка розробила спосіб прискореного відновлення техногенно-деградованих територій промислових майданчиків ліквідованих шахт з одночасним очищенням відкачуваних шахтних вод за рахунок використання ерліфтної установки.

Запропоновано спосіб відновлення біологічного різноманіття відпрацьованих кар'єрів, шляхом створення у виробленому просторі біологічної споруди з геотермальними свердловинами, де для очищення вод пропонується використовувати вищі водні рослини.

Встановлено закономірностей теплопереносу та зміни температури води в геотермальній системі в залежності від глибини свердловини та співвідношення діаметрів труб теплообмінника. Розраховано ефективний вміст порошку графіту в теплопровідній суміші. Встановлено взаємозв'язок складу води та динаміки зростання біомаси в певному інтервалі температур, що дозволило обґрунтувати параметри способу використання геотермальної енергії для прискореного відновлення техногенно-деградованих територій.

Авторські рекомендації прийнято до дослідно-промислового використання при очищенні шахтних вод, включено до проєкту реструктуризації підприємства ВП "Шахта "5/6" ДП Мирноградвугілля.

Застосування запропонованого способу використання геотермальної енергії на ліквідованих гірничих підприємствах дозволить повернути у земельний фонд країни близько 800 тис га земель, що наразі є техногенно-деградованими, та отримати понад 600 млн. м3/рік демінералізованих вод.

Кількість публікацій: 6 статей (1 – у англомовному журналі), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 2/1, Scopus – 2/1, Google Scholar – 9/2. Отримано патент України на винахід, 4 - на корисну модель.