Ви є тут

Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам


Номер роботи - M 49 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: к.б.н. Паренюк О.Ю.

У роботі досліджено вплив радіонуклідного забруднення на мікроорганізми ґрунту. Новітні аналітичні методики дозволили отримати унікальні дані на полігоні зони відчуження Чорнобильської АЕС та зсередини саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Результати, отримані в роботі, є прикладом реалізації сучасної мульдисциплінарної стратегії вивчення екосистем від дослідження біорізноманіття з використанням як класичних, так і новітніх методик, до визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини.

Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, які домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах. Оцінено склад функціональних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів протягом вегетативного сезону в умовах впливу хронічного опромінення. Доведено позитивну кореляцію між питомою активністю радіоцезію і кількістю бактерій-амоніфікаторів (R=0,65).

Встановлено, що окремі мікроорганізми модифікують коефіцієнт накопичення Cs137 із субстрату в рослини. Певні штами мікроорганізмів стимулювали у 1,5 рази вище перехід радіонукліду, навпаки інші штами знижували накопичення у 1,3 разів. Ці властивості бактерій корисні для корекції ремедіації ґрунтів. Вперше проаналізовано біорізноманіття мікрофлори всередині зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС а також визначено її функції, що дозволило побудувати гіпотезу щодо формування протоекосистеми.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи методичний посібник, 20 статей (10 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 7/2;  Google Scholar – 14/2.